نویسنده = ماندانا ساکی
شیوع سوء مصرف مواد و عوامل زمینه ساز آن در بین دانشجویان

دوره 5، 14-15، اسفند 1388، صفحه 63-67

مهدی ولی پور؛ میلاد زیودار؛ امین میر؛ سجاد بازوند؛ ماندانا ساکی؛ زهره امیدی فر


بررسی درک پرستاران از رفتارهای توانمند کننده ی سرپرستاران خویش

دوره 3، 6-7، تیر 1386، صفحه 26-32

محمد غلامی؛ عباس عبادی؛ ماندانا ساکی؛ پرستو کردستانی مقدم؛ مینو اسدزندی؛ محمد امین عبدالهی


کاربرد مدیریت توانمندسازی در حرفه پرستاری

دوره 2، 4-5، دی 1385، صفحه 25-33

محمد غلامی؛ ماندانا ساکی؛ عباس عبادی