نویسنده = فریده ملکشاهی
بررسى میزان خشونت روانى و جسمى علیه زنان همسردار وارتباط آن با برخى مشخصه هاى فردى، اجتماعى و اقتصادى زوجین در خرم آباد ‎1382

دوره 2، 2-3، شهریور 1385، صفحه 45-54

فریده ملکشاهی؛ علی فرهادی؛ زینب رحمانشاهی؛ مژگان ملکشاهی؛ فتانه ملکشاهی