کلیدواژه‌ها = عملکرد جنسی
بررسی مقایسه‌ای عملکرد جنسی زنان در دوره‌های قبل از بارداری، بارداری و شیردهی

دوره 9، 30-31، مهر 1395، صفحه 47-56

طیبه یگانه؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سکینه مرادی؛ کبری کریمپور؛ ملیحه کاظمی مجرد