کلیدواژه‌ها = آگاهی
آگاهی از سرطان گردن رحم در زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهر اردبیل

دوره 8، 28-29، اسفند 1394، صفحه 56-65

محمد علی محمدی؛ مریم میرزایی؛ الهام سپهوند


آگاهی و عملکرد پرستاران در اداره غیر دارویی درد در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز

دوره 7، 22-23، مهر 1390، صفحه 5-12

پروین محبی؛ لیلا رستگاری؛ الهام جعفری؛ پدیده ملک پور


بررسی تاثیرآموزش شیوه زندگی بر آگاهی بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار

دوره 5، 16-17، اسفند 1389، صفحه 23-29

مریم مدی نشاط؛ شیرین حجازی؛ زهرا مشتاق عشق؛ محمد فشارکی


تأثیرآموزش مراحل مختلف رشدوتکامل بر اطلاعات مربیان واحدهای شبه خانواده

دوره 3، 6-7، تیر 1386، صفحه 44-48

کبری کرمی؛ فتانه منیریان؛ منیره باباشاهی


تاثیر کارگاه آموزشی قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی بر آگاهی و نگرش دانشجویان

دوره 1، شماره 1، بهمن 1384، صفحه 49-55

طاهره طولابی؛ فریبا امینی؛ فاطمه جنانی؛ طاهره جوادی