کلیدواژه‌ها = خرم آباد
بررسی علل ترومای نافذ در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهدای عشایر شهر خرم آباد، سال 89-1388

دوره 6، 20-21، اسفند 1389، صفحه 15-20

الهام سپهوند؛ رستم جلالی؛ حدیث کوگانی نژاد؛ معصومه کرکی؛ مریم میرزایی