دوره و شماره: دوره 2، 2-3، شهریور 1385، صفحه 4-85 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
بررسى اثر بى حس کننده بویى واکائین در تسکین درد بعد از سزارین

صفحه 4-9

بهجت افکاری؛ ترانه قدس؛ سوسن حیدر پور؛ معصومه غفارزاده


تأثیر آموزش بر آگاهى زنان نسبت به زایمان بى درد

صفحه 10-14

فاطمه میرزایی؛ گلرسته خلاصی زاده؛ حمید بخشی؛ علی مظفری


بررسى کیفیت زندکى مبتلایان به کمردرد مزمن مراجعه کننده به مراکز فیزیوتراپى اردبیل 1383

صفحه 15-20

فریده مصطفی زاده؛ معصومه رستم نژاد؛ مهرناز مشعوفی؛ حبیب اله افضلی فرد


بررسى کمى فلور میکروبى روپوش دانشجویان پزشکى خرم آباد

صفحه 74-79

غلامرضا طالعی؛ ناهید حسینی نژاد میر؛ هوشنگ نفیسی؛ آرام طولابی؛ فاطمه جلالی زفرئی


انگیزه هاى مراجعه جهت درمان در جوانان مبتلا به وابستگى به مواد

صفحه 80-88

مالک فریدونی مقدم؛ محسن یزدانی؛ محمود نصیری؛ احمد رضا یزدان نیک