دوره و شماره: دوره 3، 8-9، تیر 1386 (مجله با عنوان افلاک منتشر شده است)