دوره و شماره: دوره 6، 20-21، اسفند 1389، صفحه 5-53 (مقاله با عنوان افلاک منتشر شده است) 
رابطه رضایت و طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل

صفحه 35-41

سعید کریم نژاد نیارق؛ احمد برجعلی؛ فاطمه علویان؛ فاطمه آذرتاش شندی