بررسى اثر بى حس کننده بویى واکائین در تسکین درد بعد از سزارین

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربى، عضو هیئت علمى دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه

2 متخصص زنان و زایمان

3 استادیار، متخصص زنان و زایمان عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى لرستان

چکیده

مقدمه و هدف:یکى از شایعترین علل وحشت بیماران وحشت درد بعد از عمل مى باشد. در حال حاضر با وجود پیشرفتهاى وسیعى که در زمینه راههاى کنترل درد به وجود آمده است، هنوز هم اکثر بیماران از درد قابل ملاحظه بعد از اعمال جراحى شکایت دارند و از معضلات اساسى در بخش جراحى،چگونکى کنترل درد اعمال جراحى است.به طور معمول در بخش جراحى جهت تسکین درد بیماران از داروهاى مخدر و ضدالتهاب غیراستروئیدى استفاده مى شود با توجه به اثرات جانبى هر دو گروه که گاهى منجر به مخاطره افتادن حیات بیمار مى شود. این مطالعه به منظور بررسى اثر بى حس کننده موضعى بوپى واکائین در تسکین درد بعد از عمل سزارین انجام شده است.
 ‏مواد و روش ها: این بررسى از نوع کارآزمایى بالینى تصادفى مى باشد که در مرکز آموزشى درمانى معتضدى انجام شده است.در این مطالعه60زن حامله اول زا که بهت سزارین به بیمارستان مراجعه کرده بودند مورد بررسى قرار گرفتند.این افراد به طور تصادفى به دو گروه مطالعه (‏30نفر) و شاهد (‏ 30 نفر) تقسیم شدند.براى گروه مطالعه بوپى واکائین5/0درصد به میزان 3/٠سى سى براى هر کیلوگرم وزن بدن در محل برش جراحى (زیر جلد و فاشیا) در پایان عمل سزارین تزریق شد.در گروه شاهد عمل تزریق در همان محل بدون دارو انجام گرفت.افراد مورد مطالعه در بخش بعد از عمل براى مدت24ساعت مورد کنترل قرار گرفتند.شدت درد و میزان مصرف مسکن در دو گروه مطالعه و شاهد،مورد مقایسه قرار گرفتند و یافته هاى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 ‏یافته ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار شدت درد در دو گروه مطالعه و در گروه شاهد44/1و3/12  بود که تفاوت بین دو گروه معنى دار بود (001/0=p )همچنین میانگین و انحراف معیار مصرف تعداد مسکن 68/0و  86/1  درگروهمطالعه76/0  و  8/0  در گروه شاهد بود که بین دو گروه اختلاف معنى داروجود داشت (001/0=p ). میانگین و انحراف معیار هزینه در گروه شاهد5/402 و 33/1151ریال بود که میزان هزینه در گروه شاهد کمتر بوده است و از نظر آمارى اختلاف بین دو گروه معنى دار بود(001/0=p ).
 ‏نتیجه گیرى: مى توان نتیجه گرفت , علیرغم هزینه بیشتر این تکنیک آسان بوده و نیاز به مهارت و ابزار خاصى ندارد و در مقایسه با سایر روشهاى کنترل کننده درد بعد از جراحى حداقل عارضه را دارد. با توجه به اینکه در بخشهاى زنان امکان استفاده بیشتر از مسکنهاى قوى (مخدر)وجود ندارد. شاید این روش جایگزین مناسبى براى ایجاد آرامش و تسکین درد بیمار در ساعت بعد از عمل باشد .

کلیدواژه‌ها