نشریه مراقبت امروز یک نشریه با داوری دوسو ناشناس و بسته است که از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مراقبتی در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مراقبت پایه گذاری شده و توسط دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد انتشار می یابد.  

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.  تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تامین مالی میشود.

نشریه مراقبت امروز تنها به صورت آنلاین منتشر می شود.

این نشریه از سال 1384 با عنوان "افلاک" منتشر شده است که از سال 1398 به "مراقبت امروز" تغییر نام پیدا کرده است.

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط