فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

مجله انگلیسی زبان دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد(Interdisciplinary Journal of Acute Care) آماده دریافت مقالات مرتبط، داروی و چاپ سریع است. پس از پذیرش مقالات توسط نشریه به زبان انگلیسی برگردانده خواهد شد