راهنمای نویسندگان

 

از نویسندگان و پژوهشگران محترم تقاضا می شود مقالات ارسالی خود را به روش زیر تنظیم و تدوین نمایند، بدیهی است رعایت نکات زیر موجب تسریع در پذیرش مقالات ارزنده و انتشار به موقع آنها خواهد شد.

 نوع مقاله: نوع مقالاتی که در نشریه به چاپ می رسد عبارت است از:

þ مقالات تحقیقی(Original Articles) که حاصل کار پژوهشی نویسندگان باشد.

þ مقالات مروری(Review Articles) که شامل بررسی جامع یک موضوع جدید علمی توسط افراد صاحب تالیف و تحقیق که با حداقل 30 منبع به رشته تحریر درآمده باشد.

þ گزارش موردی(Case Report) که موارد خاص و نادر بیماری ها را معرفی نموده باشد.

þ مقالات کوتاه تحقیقی(Brief Research) که به شکل یک مقاله پژوهشی مختصر و فشرده ارائه شده باشد.

þ نامه به سردبیر

 

نحوه تنظیم مقالات

الف: مقالات پژوهشی مشتمل بر بخشهای عنوان، عنوان مکرری(Running Title) با حدکثر 40 حرف، چکیده و واژه های کلیدی (انگلیسی/فارسی)، مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و منابع می باشد که باید به صورت ذیل در صفحات جداگانه تایپ شوند.

صفحه عنوان: عنوان مقاله، عنوان مکرری، نام و نام خانوادگی، سمت و درجه علمی نویسندگان همراه با آدرس دقیق پستی، شماره نمابر، تلفن وپست الکترونیک  نویسنده مسئول مکاتبات

صفحه خلاصه مقاله: چکیده فارسی مقاله (حداکثر250-200 کلمه) شامل بخشهای مقدمه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی بین10-4 واژه

چکیده انگلیسی مقاله دقیقاٌ معادل چکیده فارسی (حداکثر در 200-150 کلمه) شامل:

Title, Authors, Adress, Background & Objectives, Materials & Methods, Results, Conclusion, Keywords

اصل مقاله

 þ مقدمه و هدف: بیان اهمیت و ضرورت مساله تحقیق، سابقه تحقیق و هدف انجام تحقیق، در صورت استفاده از یک مدل یا نظریه خاص خلاصه‌ای از چارچوب نظری ارائه شود.

 þ مواد و روشها: بیان نوع تحقیق ، ویژگیهای نمونه پژوهش(حجم نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای شمول و حذف)، ابزارهای تحقیق و روایی و پایایی آنها، روش گردآوری داده ها، ملاحظات اخلاقی لحاظ شده و آزمونهای مورد استفاده در تحلیل آماری

þ یافته ها: ارائه مهمترین یافته های کیفی و کمی تحقیق در قالب متن، جداول و نمودارها بدون هیچگونه تعبیر و تفسیر و با ذکر میزان معنی داری، ارتباط یا تفاوت بین متغیرها و یا گروههای مورد مطالعه

þ بحث : مقایسه یافته های مهم و جدید تحقیق با دیگر تحقیقات انجام شده اعم از موافق یا مخالف و بیان علل احتمالی شباهت یا تفاوت، بیان محدودیت‌های تحقیق و میزان تعمیم پذیری نتایج و ارایه پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده

þ نتیجه گیری: بیان نتیجه اصلی تحقیق در چند جمله به صورت خلاصه

þ تشکر و قدردانی: ذکر نام سازمان تامین کننده بودجه تحقیقاتی و شماره مصوب طرح در سازمان ذیربط و بیان تشکر از افرادی که به نحوی در انجام تحقیق و یا نگارش مقاله همکاری نموده اند.

þمنابع: به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شده(شیوه ونکوور) و شماره مذکور در متن مقاله در داخل پرانتز درج گردد. نام نویسندگان مقاله تا 6 نویسنده اول نوشته شده و بقیه با et al مشخص شوند. نحوه نگارش منابع به شرح ذیل است:

کتب فارسی

نام خانوادگی نویسنده (گان)   نام کوچک نویسنده(گان)، عنوان کتاب. رتبه چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات

مثال: هومن علی. راهنمای تدوین گزارش پژوهشی. چاپ اول، تهران، نشرپارسا،  1378 :66-81.

مجلات فارسی

نام خانوادگی نویسنده (گان)   نام کوچک نویسنده(گان). عنوان مقاله. نام اختصاری مجله سال انتشار، شماره جلد: صفحه

مثال: هوشمند پیام. کارآزمایی بالینی اتفاقی شده مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، 1378؛1(2):40-50.

کتب خارجی

Author(s). Chapter title, Editors names. Title of book. Number of edition, City of Publication, Publisher, Year: (P.P)

مثال:   

Vander AJ, Sherman JH.Human Physiology. 5 th ed. Mc Grraw-Hill, 1990: 689-91

مجلات خارجی

Author(s). Titel. Journal name, year; Volume(Issue number): Inclusive page number

 مثال:

ScottyY. Reproductive hazards of American lifestyle. J Obstet Gynecol 1997; 176(1): 826-32

منبع اینترنت

عنوان پایگاه خبری، [ وبگاه ] . شهر محل سازمان متولی وبگاه : نام نهاد متولی پایگاه وب ؛ تاریخ انتشار ، تاریخ آخرین روز آمدسازی ؛ تاریخ دسترسی به منبع.

اطلاعات فوق معمولاَ در پایین صفحه وب نوشته می شود. در صورت ارجاع به متن نوشته شده در پایگاه وب ، نام نویسنده (گان) و عنوان آن ( مشابه ارجاع به مقاله ) نوشته می شود.  

مثال:

 Cancer Nursing ]hompage on the internet[. Newyork : Association Of cancer online Resources,Inc.; C2000-01 ]updated 2002 May 16; Cited 2002Jul 9 [. Available From :http: //www.cancer_pain.org/            

پایان نامه

نام خانوادگی نویسنده (گان ) نام کوچک نویسنده (گان) . عنوان ،[ پایان نامه کارشناسی ارشد ( رساله دکترا )]، دانشگاه محل ارائه. تاریخ، صفحات  

 سمینار و همایش

نام خانوادگی نویسنده (گان)  نام کوچک نویسنده (گان). عنوان مقاله. نام سمینار، محل ارائه، تاریخ. صفحه

 

ب : مقالات مروری مشتمل بر بخشهای عنوان، عنوان مکرری، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش کار، بحث، نتیجه گیری و منابع. مقالات مروری باید حاوی اطلاعاتی در زمینه بیان مشکل، پیش زمینه تاریخی آن، مرور مطالعات گذشته، طرح بحث های موافق و نتیجه گیری همراه با ارائه توصیه های سازنده بوده و از یک نظم منطقی برخوردار باشند.

ج : مقالات گزارش مورد مشتمل بر بخشهای عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، توصیف مورد، بحث، نتیجه گیری و منابع

د: مقالات کوتاه تحقیقی مانند مقالات پژوهشی ولی بصورت کوتاه شده و مختصر تهیه شوند.

اصول کلی

مقالات با رعایت کامل آئین نگارش فارسی و بر روی اندازه صفحه  A4 و به صورت یک خط در میان تایپ گردد. از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری شود. معادل لاتین اصطلاحات وهمچنین نام لاتین نویسندگان در پایان هر صفحه به صورت زیر نویس تایپ شود.

مقاله با قلمNazanin  و فونت 12 در نرم افزار   Word   ارسال گردد.

حجم مقاله با احتساب جداول و نمودارها از ده صفحه تایپی 20 سطری بیشتر نباشد.

جداول، نمودارها و اشکال با ذکر شماره، عنوان و زیر نویس در صفحات جداگانه تهیه و ارسال شوند و محل تقریبی آنها در متن مشخص گردد.

مقاله نباید قبلا" در یکی از نشریات داخل کشور به چاپ رسیده و یا همزمان به مجله دیگری ارسال گردد.

در صورتی که مقاله در سمینارهای داخل یا خارج کشور ارائه گردیده مراتب با ذکر نام و مکان برگزاری سمینار درج گردد.

همچنین چنانچه مقاله حاصل یک طرح ملی و یا طرح محلی مصوب دانشگاه یا دیگر سازمانهای معتبر آموزشی و پژوهشی باشد، نیز اعلام گردد.

ترتیب درج نام نویسندگان مقاله بر عهده گروه نویسندگان است و لازم است کلیه نویسندگان محترم مقاله از آن مطلع باشند. در مورد پایان نامه های    تحقیقی ذکر نام استادان راهنما و مشاور علاوه بر اسم دانشجو ضروری است.

هیات تحریریه در ویرایش، تلخیص و رد یا پذیرش مقالات دریافتی آزاد است.

چاپ و انتشار مطالب نشریه با ذکر ماخذ بلامانع است .