تعیین عوارض جنینى و نوزادى در زنان مبتلا به مسمومیت حاملگى در زنان باردار مراجعه کننده به زایشکاه بیمارستان عسلى خرم آباد 1380

نویسندگان

1 مدیرگروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی لرستان

2 مربى، کارشناس ارشد مامایى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى لرستان

3 lربى،کارشناس ارشد پرستارى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: شیوع مسمومیت حاملگى در حدود 5% تا 7% حاملگیها است و با وجود فشارخون بعد از 2٠ هفتهحاملگى تا 6 هفته بعد از زایمان مشخص مى شود. با توجه به عوارض بالاى مسمومیت حاملگى روى جنین و نوزاد مطالعه ایى با هدف کلى تعیین عوارض جنینى و نوزادى در زنان باردار مبتلا به مسمومیت حاملگى مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان عسلى خرم آباد انجام گرفت.
 مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعى - توصیفى تحلیلى است که به مدت 6 ماه در سه شیفت کارى در زایشگاه بیمارستان عسلى انجام گردید. روش نمونه به صورت سرشمارى انجام گرفت.تعداد کل نمونه ها شامل1862خانم حامله بود که ازاین تعداد1761نمونه داراى فشار خون طبیعى و 101نمونه با مسمومیت حاملگى به زایشگاه بیمارستان عسلى مراجعه کردند.در این مطالعه بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگى مورد بررسى قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشتامه ؛  مصاحبه و مشاهده بیماران جمع آورى گردید. براى تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمارى توصیفى وآزمونهاى مجذورکاى استفاده شد.
 
یافته ها: در این تحقیق از مجموع 1862 واحد مورد پژوهش؛42/5%مسمومیت حاملگى داشتند. نتایج عوارض باردارى در واحدهاى مورد پژوهش بقرار ذیل است: 3/34 درصد وزن کم موقع تولد، 29درصد زایمان زود رس،5/12 درصد توقف رشد داخل رحمى ،25/6  درصد مرگ داخل رحمى جنین. در این تحقیق ارتباط معنى دارى بین مسمومیت حاملگى با سابقه فشارخون بالا قبل ازباردارى با 001/0=p وجود داشت.
 نتیجه گیرى: با توجه به اینکه مسمومیت حاملگى بر نتایج حاملگى اثر سوٌ دارد لذا با کنترل دقیق در زمان قبل و حین باردارى و زایمان و آموزشهاى لازم به اینگونه مادران تا حد زیادى میتوان از وقوع عوارض مادرى و جنینى آن کاست.

کلیدواژه‌ها