بررسى کمى فلور میکروبى روپوش دانشجویان پزشکى خرم آباد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار میکروب شناسى، دانشکده پزشکى، دانشگاه علوم پزشکى لرستان

2 دانشجویان ترم چهارپزشکی ‎، دانشگاه علوم پزشکى لرستان

چکیده

مقدمه: حدود دو قرن است که پزشکان و شاغلین و حرفه هاى پزشکى از روپوش سفید استفاده مى نمایند. اما تاثیر آن درپیشکیرى و عفونت اثبات علمى نشده است و همچنان مورد تردید قرار مى کیرد . در این پژوهش میزان آلودگى باکتریایى و قارچى روپوش سفید دانشجویان پزشکى خرم آباد مورد آزمایش قرارگرفته است .
 مواد و روش ها: تعداد 27 روپوش با سواپ مرطوب استریل مورد نمونه بردارى قرار گرفت و سپس در محیط آگار مغذى،تیوگلیکولات و مک کانکى کشت شدند و پس از 24 ساعت انکوباسیون شمارش کلنى شدند .نمونه هاى آب و هواى محیط کار نیزمورد آزمایش قرار گرفتند.
 
یافته ها: بطور متوسط8/10کلنى باکترى و قارچ از هر روپوش جدا شد که بیشترین آن ها108وکمترین آن ها صفر )3نمونه)بودند) انحراف معیار9/17(.باکترى هاى جدا شده عمدتا" گرم مثبت و محیطى بودند به ندرت باکتر ى هاى گرم منفى در روى محیط مک کانکى مشاهده شد .
 نتیجه گیرى: وجود مقدار کمى باکترى هاى محیطى روى روپوش سفید کارکنان پزشکى طبیعى به نظر مى رسد و دلیل بر انتقال عفونت نمى باشد.اما بایستى از نظر وجود باکترى هاى بیماریزاى خاص یا محیط انتخابى و اختصاصى روپوش ها مورد آزمایش گیرد تا نقش آن ها از نظر عفونت بیمارستانى روشن گردد.

کلیدواژه‌ها