تأثیر آموزش بر آگاهى زنان نسبت به زایمان بى درد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 استادیار گروه روانیزشکى دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان

3 مربى و عضو هیئت علمى دانشکده پرستارى و مامایى رفسنجان

4 پزشک عمومى

چکیده

مقدمه و هدف: زایمان بدون درد یک روش نوین زایمان در کشور است،که در مراکز محدودى انجام مى شود. در صورت آگاهى زنان جامعه از این روش و تجهیز مراکز درمانى به انجام آن مى توان از موارد سزارین کاست. هدف از این مطالعه تأثیر آموزش بر آگاهى زنان در مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتى (حامله - غیر حامله) در مورد زایمان بدون درد است.
 مواد و روشها: این مطالعه روى 72 زن مراجعه کننده به یکى از مر اکز بهداشتى شهرستان رفسنجان انجام شد. که بطور تصادفى ساده انتخاب شدند. پرسشنامه اى شامل مشخصات فردى و اطلاع سنجى از زایمان بى درد تهیه و در دو مرحله توسط آنها تکمیل شده است. مرحله اول قبل از ارائه اطلاعاتى در مورد زایمان بى درد و مرحله دوم بعد از آموزش توسط متخصص زنان مجدداً تکمیل شده است. نهایتاً اطلاعات با استفاده از آزمون مجذور کاى و تى تست مورد تجزیه و تحلیل آمارى قرار گرفته است.
 یافته ها: این مطالعه نشان داد که میزان آگاهى زنان در مورد زایمان بى درد قبل از آموزش در75%  زنان در حد کم و جزئى بود که بعد از آموزش  7/66%در حد متوسط تا زیاد ارتقاء پیدا کرد (001/0>p ).
 نتیجه گیرى: با مجهزکردن مراکز درمانى به امکاناتى جهت زایمان بى درد و ارائه کلاس هایى در مورد زایمان بى درد مى توانیم میزان آگاهى زنان را افزایش داده و از این طریق موارد سزارین انتخابى را کاهش مى دهیم.

کلیدواژه‌ها