استانداردهاى اعتباربخشى آموزش مامایى در حیطه اعضاى هیئت علمى و دانشجویى

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربى، کارشناس ارشد مامایى دانشکده پرستارى مامایى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد

2 مربى،کارشناس ارشد مامایى، عضو هیئت علمى دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد

چکیده

مقدمه و هدف: کیفیت درآموزش عالى یک ارزش هسته اى و اعتباربخشى به عنوان یک الگوى ارزیابى رویکرد مؤثرى براى ارتقاى کیفیت و سنجش برنامه هاى آموزشى است.با توجه به نقش مهم آموزش مامایى در ارتقاءسلامت جامعه، پژوهش حاضر با هدف تعیین استانداردهاى بین المللى دروندادى (اعضاى هیئت علمى و دانشجویان) در آموزش مامایى و پیشنهاد استانداردهاى مناسب کشورى انجام شده است.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه چند بعدى (ترى آنگولیشن) است که داده هاى آن طى 7مرحله گردآورى شده اند که در مراحل ١تا3پس از جستجو و استخراج استانداردهاى کشورهاى مختلف، ابزار نظر سنجى که شامل حوزه ها و استانداردهاى پیشنهادى است تعیین و طى مراحل 4تا7 با تکنیک دلفى و از طریق اجماع این حوزه ها و استانداردها به نظر سنجى گذاشته شده است. جمعیت پژوهش 25 نفر و شامل مدیران گروههاى مامایى دانشگاههاى علوم پزشکى دولتى با حداقل مقطع کارشناسى پیوسته مامایى کشور و اعضا هیات بورد مامایى مى باشند که بترتیب از طریق نمونه گیرى آسان و سرشمارى در پژوهش شرکت داده شدند.نتایج توسط روش هاى آمار توصیفى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: پس از بررسى پاسخهاى واحدهاى مورد پژوهش در طیف مطلوب، نسبتاً مطلوب و نا مطلوب و اعمال نظرات ایشان ازطریق تکنیک دلفى یافته هاى نهایى درد و حوزه و مجموعا 55 استاندارد پیشنهادى: حوزه اعضاى هیئت علمى (24 استاندارد)وحوزه دانشجویان(‏31استاندارد) استخراج گردید که بطور کامل در اصل مقاله ارائه خواهند شد.
بحث و نتیجه گیرى: استاندارد سازى و ملى کردن استانداردهاى آموزشی از طریق اجماع مى تواند راهکارى مؤثر در ارتقاء کیفیت آموزش مامایى در ایران باشد که استخراج استانداردهاى بین المللى و تطبیق آنها با وضعیت سازمانى ادارى و نظام آموزشى کشور و استفاده از دانش صاحب نظران رشته از مهمترین مراحل آن به شمار مى روند.

کلیدواژه‌ها