بررسى کیفیت زندکى مبتلایان به کمردرد مزمن مراجعه کننده به مراکز فیزیوتراپى اردبیل 1383

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اردبیل، دانشکده پرستارى و مامایى

2 استاد یار، عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى اردبیل

چکیده

مقدمه و هدف: کمر درد یکى از شایعترین معضلات بهداشتى جوامع مختلف دنیا به شمار مى رود که طبق گزارش انستیتو ملى سلامت حدود80-50% از جمعیت جهان حداقل یکبار آن را در زندکى خود تجربه کرده اند و در صورت مزمن شدن کمر درد مشکلات مختلف اجتماعى،شخصى، اقتصادى، روانى و ... براى فرد بوجود مى آید و باعث تأثیر جدى روى کیفیت زندکى افراد مى شود. مطالعه حاضر با هدف بررسى کیفیت زندکى بیماران مبتلا به کمر درد مزمن انجام شده است.
 مواد و روشها: 91 بیمارمبتلا به کمر درد مزمن در یک مطالعه توصیفى - مقطعى مورد بررسى قرار گرفتند که این بیماران به مراکز فیزیوتراپى شهر اردبیل در سال1383مراجعه کرده بودند و کمر درد مزمن بر اساس شرح حال و ویزیت پزشک متخصص تشخیص داده شده بود. یافته ها با استفاده از یک پرسشنامه با 9 سطح ( هر سطح 6 سوال) جمع آورى شدند و پاسخ هر سوال از١تا 6بر حسب شدت مشکلاتى که شخص تجربه مى کند کدگذارى شد. پس از ثبت اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 یافته ها: یافته ها نشان دادند که 46 نفر(7/51%)‏ قادر به مراقبت از خود هستند. ١3نفر(4/34%)‏ با بلند کردن اشیاء سنگین دچار کمر درد زیاد مى شوند. 27 نفر (30%) با پیاده روى بیش از١کیلومتر در روز دچار کمر درد مى شوند. 24 نفر (2/27%) بیش از یک ساعت قادر به نشستن دریک محل نیستند و دچار کمر درد مى شوند. 26 نفر(9/29%) بیش از10دقیقه قادر به ایستادن در یکجا نیستند.40 نفر (2/47%) با مسافرت دچار کمر درد مى شوند.در 45 نفر (5/66%) کمردرد باعث عدم خواب مناسب مى شود. 22 نفر(9/28%) بعد از فعالیت جنسی دچار کمر درد مى شوند . 35 نفر(2/40%) در زندگی اجتماعى روزمره دچار مشکل مى شوند.
 نتیجه گیرى: با توجه به یافته هاى پژوهش مى توان نتیجه گرفت، براى رسیدن به کیفیت مطلوب زندگى و بدون مشکل برگزارى کارگاههاى آموزشى براى بیماران،پرسنل بهداشتى و خانواده هاى بیماران داراى اهمیت مى باشد. تا با کنترل بیمارى از میزان از کار افتادگى،محدودیت اجتماعى، نگران هاى روحى و مراجعه مکرر به پزشکان براى درمان کاسته شود.

کلیدواژه‌ها