بررسى میزان خشونت روانى و جسمى علیه زنان همسردار وارتباط آن با برخى مشخصه هاى فردى، اجتماعى و اقتصادى زوجین در خرم آباد ‎1382

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران

2 مربى، دانشجوى ph.D روانشناسى، عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى لرستان

3 کارشناس دانشگاه علوم پزشکى لرستان

4 - کارشناس، آموزش پرورش لرستان

5 کارشناس، آموزش و پرورش لرستان

چکیده

 مقدمه و هدف:در جهان امروزخشونت نسبت به زنان یکى از مسائل بزرگ بهداشت عمومى محسوب مى شود و در طى دهه هاى اخیر به صورت پدیده اى همه گیر درآمده است. نتایج مطالعات موید آن است که در آمریکا12میلیون نفر زنان در برهه اى از زندگى خود تجربه خشونت جسمى را داشته اند. در ایران نیز مانند سایر کشور ها خشونت علیه زنان یک معضل مهم اجتماعى است. از آنجا که تعدى نسبت به زنان دستیابى به دیگر اهداف برنامه هاى توسعه و بهداشت را شدیداً تحت تأثیر قرار مى دهد، با شناسایى میزان آزار و تعیین عوامل زمینه ساز و مرتبط با همسر آزارى میتوان اولین گام را در جهت مداخلات همه جانبه برداشت. دراین راستا پژوهش فوق با هدف تعیین میزان خشونت جسمى و روانى و عوامل مؤثر بر آن در زنان متأهل انجام گرفت.
 مواد و روشها: این مطالعه یک پژوهش توصیفى، تحلیلى، مقطعى است. ابزار گردآورى اطلاعات پرسشنامه دو قسمتى مشخصه هاى فردى ، اجتماعى، اقتصادى روانى زوجین و قسمت دوم پرسشنامه شاخص همسر آزارى I.S.A شامل تعیین نوع آزار(جسمى، روانی)و شدت آن استفاده شد.نمونه شامل1054زن همسردار بود که به روش سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات به روش مصاحبه در بازدید از منزل جمع آورى گردید. روایى و پایایى پرسشنامه با اعتبار محتوا و آزمون مجدد کسب گردید. پس از جمع آورى داده ها از نرم افزارEPI6 براى تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آمار توصیفى و استنباطى استفاده شد.
 یافته ها: نتایج پژوهش در مورد میانگین نمره آزار نشان داد اکثریت نمونه ها از به ندرت تا بسیار فراوان آزار را تجربه نموده به طورى که،4/75%واحدها تجربه آزار جسمى و 1/94%تجربه آزار روانى را داشتند. شدت آزارجسمى 9/22%وخشونت روانى7/50%درحد متوسط و 1/22%در حد شدید بدست آمد همچنین نتایج همبستکى مثبت بین نمره آزار جسمى و روانى (01/0=p ) و شدت آزار جسمى و روانى (01/0=p ) نشان داد. بین سطح تحصیلات،اعتیاد همسر، شغل،سابقه خشونت در خانواده،نوع خانواده،نوع ازدواج با شدت آزار ارتباط معنى دار و بین سن زن با شدت آزار ارتباط معکوس مشاهده شد.
 نتیجه گیرى : همسرآزارى در تمام طبقات اجتماعى رخ مى دهد. با اینکه هنوز آمار روشنى در زمینه شیوع همسرآزارى در دسترس نیست،به نظر مى رسد از شیوع بالایى برخوردار باشد. با توجه به یافته هاى پژوهش مى توان پس از بررسى دقیق خانواده ها در امر پیشگیرى، تشخیص و درمان هر چه سریعتر مشکل همسر آزارى در زوجین مؤثرتر عمل نمود و با ارائه آموزش و حمایت و ارجاع مناسب و افزایش توانمندى افراد، فرهنگ سازى ، مشاوره، آموزش مهارتهاى زندگى، حل مشکلات زندگى به دور از خشونت آگاهى از حقوق همسر و...از خشونت خانوادگی پیشگیرى و سلامت خانواده را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها