استانداردسازى فوریتهاى پزشکى از مهمترین راههاى ارتقاء خدمات پرستارى

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربى، کارشناس ارشد پرستارى، عضو هیأت علمى دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه علوم پزشکى لرستان

2 مربى, کارشناس ارشد آمار و اپیدمیولوژى، عضو هیأت علمى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى لرستان

3 کارشناس پرستارى

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه استانداردسازى بخش هاى اورژانس از مهمترین اولویت ها در سیستم هاى بهداشتى- درمانى محسوب مى گردد. اما، تاکنون بررسى مشخصى در ایران در خصوص نحوه و میزان استاندارد نمودن مراکز و بخش فوریت هاى طبى بیمارستانها انجام نشده است. این مطالعه توصیفى- مقطعى به منظور تعیین میزان رعایت استانداردهاى پرسنلى، امکانات و تجهیزات در بخش فوریتهاى بیمارستانهاى لرستان از دى تا بهمن ماه1383انجام گرفت.
مواد و روشها: اطلاعات مورد نظر توسط یک چک لیست (حاوى 397 سئوال در 6 گروه) بود که به طریق مشاهده و مصاحبه از مجموع10 بخش اورژانس جمع آورى گردید. اطلاعات اصلى شامل سئوالات مربوط به رعایت استانداردهاى پرسنلى،اصول اخلاقى، وسایل و ملزومات،ترالى و انبار اورژانس بود که در دو نوبت بدون اطلاع قبلى به هر بخش مراجعه و جمع آورى گردید. سپس میانگین پاسخ هاى مثبت به موارد مربوط به رعایت اصول اخلاقى، وجود امکانات،وسایل، داروها و امکانات لازم به صورت رعایت استاندارد کامل (‏100%  پاسخ مثبت )،نسبى(بیش از70 درصد پاسخ مثبت)،متوسط )بین70-50درصد)و ضعیف (کمتر از5٠درصد)تفسیر گردید.
 
یافته ها :از مجموع ده بخش فوریتهاى بیمارستانهاى استان لرستان، اشغال تخت در3بخش بیش از50درصد و در سه بخش نیز کمتر از30 درصد بود. متوسط زمان انتظار مددجو از هنگام مراجعه به بخش تا دریافت اولین مراقبت،در 7 بخش بین10-5 دقیقه و در3بخش بین 5 تا10دقیقه بود. 2 بخش بیش از70مراجعه در 24ساعت داشتند. به طور کلى رعایت استاندارد از نظر وجود امکانات، داروها و وسایل مورد نیاز و اصول اخلاقى مربوط به بیمار و همراه او در هیچ یک از بخش ها به طور کامل رعایت نشده بود.90درصد بخش ها واحد جدا براى هر بیمار نداشتند. سه بخش نیاز مبرم به جراح اعصاب داشتند. پزشکان عمومى در 2بخش دورة آموزش فوریت ها و احیاء قلبى عروقى را نگذرانده بودند. در 7 بخش، تعداد پرسنل پرستارى استاندارد و در یکى از بخشها بیش از استاندارد بود. از 28قلم داروى خط اول در ترالى اورژانس، فقط یک بخش حداکثر 25 قلم دارو بقیه کمتر داشت. از نظر رعایت اصول و موازین اخلاقى در مورد بیمار و همراه او،2بخش وضعیت ضعیف و نامناسب داشتند. از 48 مورد لازم در رابطه با میزان آمادگى بخش هاى اورژانس هنگام مواجه با شرایط بحرانى،فقط یکى از بخش ها داراى 27 مورد و در بقیه کمتر بود . در خصوص رعایت معیارهاى استاندارد از نظر امکان دسترسى شبانه روزى به قفسة اورژانس مجهز نیز، از 32وسیلة مورد نیاز، فقط یک بخشها حداکثر23وسیله داشت و در بقیه کمتر بود.
 نتیجه گیرى: به طور کلى نتایج این بررسى حاکى از وجود نارسایى هاى زیاد و غیر استاندارد بودن معیارهاى مربوط به وسایل، داروها و تجهیزات اورژانس و همچنین عدم رعایت استانداردهاى اخلاقى و رفتارى بود. البته از نظر تعداد پرسنل پرستارى،7 بخش استاندارد و یکى از بخش ها بیشتر از استاندارد بود.

کلیدواژه‌ها