انگیزه هاى مراجعه جهت درمان در جوانان مبتلا به وابستگى به مواد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمى دانشکده بین المللى پرستارى آبادان

2 اعضاء هیات علمى دانشکده پرستارى و مامایى اصفهان

3 اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: وابستگى به مواد مخدر یکى از انحرافاتى است که طى سالها جوامع بشرى را در معرض خطر قرار داده و در دوران کنونى بیشترین و اصلی ترین قربانیان آن جوانان هستند. با توجه به ویژگیهاى جامعه ما که اکثریت آن را جوانان تشکیل مى دهند،و با تو جه به عوارض بیشمار اعتیاد ورود افراد به برنامه هاى درمانى از اهمیت زیادى برخوردار است که در این فرایند، شناسایى انگیزه جستجوى درمان در افراد نیز بسیار مورد توجه مى باشد.
 مواد و روشها: پژوهش حاضر پژوهشى کیفى و از نوع پدیده شناسى است. شرکت کنندکان در این پژوهش 12 بیمار مبتلا به وابستکى به مواد در دامنة سنى18تا30سال بوده که به شیوه نمونه گیرى مبتنى بر هدف انتخاب شدند. روش گردآورى داده ها دراین پژوهش مصاحبة عمیق بوده و از روش هفت مرحله اى کلایزى جهت تجزیه وتحلیل داددها استفاده شده است.
 یافته ها: همه شرکت کنندگان در این پژوهش مرد بوده و10نفر از آنها مجرد و 2 نفر مطلقه بودند.91درصد شرکت کنندگان شغل آزاد داشته و میزان تحصیلات اکثر آنها (50 درصد) سیکل عنوان گردید. مفاهیم اصلى استنباط شده در این پژوهش شامل انگیزه هاى درونى و انگیزه هاى بیرونى مراجعه جهت درمان مى باشد که هر کدام نیز داراى زیر مفهوم هایى مى باشند.
 نتیجه گیرى: نتایج پژوهش نشان مى دهد که هم انگیزه هاى درونى و هم انگیزه هاى بیرونى در مراجعه جهت درمان یا جستجوى درمان موثر مى باشند که از مهمترین موارد مرتبط با این انگیزه ها، علل جسمى و روانى ( به عنوان انگیزه هاى درونى) و نیز علل اقتصادى، اجتماعى و خانوادگى (به عنوان انگیزه هاى بیرونى) مى باشد.

کلیدواژه‌ها