بررسى کیفى آزمونهاى کتبى انجام شده در نیمسال اول تحصیلى ‎81- 80 دردانشگاه علوم پزشکى لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربى، دانشجوى دکترى پرستارى، عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى لرستان

2 استادیار، عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى لرستان

3 کارشناس، واحد ارزشیابى مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکى لرستان

چکیده

مقدمه: ارزشیابى یکى از مهمترین مراحل نظام آموزشى است که بخش عمده اى از وظایف مدرسین در امر آموزش را به خود اختصاص مى دهد . آزمونهاى کتبى و به ویژه سوالات چند گزینه اى جهت بررسى اطلاعات فراگیران در حیطه شناختى مورد استفاده قرار مى کیرد.
 مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعى است که بر روى 162 برگه آزمونهاى انجام شده در نیمسال اول تحصیلى 81-80 در دانشگاه علوم پزشکى لرستان انجام شد. تعداد812 سوال چند گزینه اى و کلیه سوالات غیر چند گزینه اى توسط چک لیستهاى تهیه شده،مورد بررسى قرار گر فتند .
 یافته ها: نتایج نشان داد که در 45 درصد برگه هاى آزمون فقط سوالات چند گزینه اى وجود داشت . 9/38%سوالات چند گزینه اى فاقد نقص ظاهرى و 1/61%داراى یک یا چند نقص بودند . مهمتربن اشکالات شامل یکسان نبودن طول گزینه ها، منفى بودن ریشه سوال،  مشخص نکردن عبارت منفى،وجود علائم اختصارى،واضح نبودن ریشه سوال،تکرار مطالب مشترک در گزینه ها و ناقص بودن ریشه سوال بوده است .
 نتیجه گیرى: با توجه به اینکه مطالعات مشابه نیز وجود چنین نقایصى را در سوالات آزمونهاى کتبى تأیید مى کنند.پیشنهاد مى شود که با برگزارى دوره هاى باز آموزى و بررسى و باز خورد آن به اساتید در جهت بهبود آزمونها اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها