تأثیر آموزش و مشاوره بر مشکلات جسمى، روانى و اجتماعى بیماران مراجعه کننده به کلینیک همودیالیز درمانگاه داخلى بیمارستان شهید دکتر فقیهى دانشگاه علوم پزشکى شیراز 83-82

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربى عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شیراز دانشکده پرستارى و مامایى حضرت فاطمه (س)

2 دانشیار عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شیراز دانشکده پرستارى و مامایى حضرت فاطمه (س)

چکیده

مقدمه و هدف: اکر چه همودیالیز یکى از روش هاى کنترل کننده اوره خون و نجات دهنده زندگى بیش از٠٠0/1٠0بیمار است و در سایه آن تا کنون صدها هزار نفر از مرکز حتمى نجات یافته اند. اما این شیوه درمانى قادر به حل تمام مشکلات بیماران نمى باشد بلکه اغلب مشکلات عدیده اى را به همراه خواهد داشت که با مشاوره و آموزش و مشارکت بیمار در امر طراحى مراقبت از خود و با افزایش عزت نفس و ارتباط مناسب و مداوم به حداقل مى رسد . هدف از این مطالعه تعیین تأثیر آموزش و مشاوره بر مشکلات جسمى، روانى و اجتماعى بیماران مراجعه کننده به کلینیک آموزش و مشاوره همودیالیز بوده است.
 
مواد و روشها: در این مطالعه شبه تجربى اطلاعات با استفاده از فرم بررسى و چک لیست به روش مشاهده،مصاحبه و معاینه قبل و بعد از برنامه آموزش و مشاوره در روزهایى که بیماران به کلینیک همودیالیز مراجعه مى کردند جمع آورى گردید. مطالعه بر روى 92 بیمار مراجعه کننده به کلینیک آموزش و مشاوره همودیالیز که مبتنى بر هدف انتخاب شده بودند، انجام گرفت.
 
یافته ها: اکثر نمونه هاى مورد مطالعه (1/51%)مرد، میانگین سنى آنها 47 سال،حداکثر مدت زمان درمان با همودیالیز 9 سال و(8/59%) و دو بار در هفته دیالیز مى شدند. در (7/46%)و علت نارسایى کلیه فشار خون بالا بوده است.آزمون ویلکاکسون اختلاف آمارىمعنى دارى(0001/0p =)میان میانگین مشکلات جسمى واحد هاى مورد پژوهش قبل و بعد از آموزش خصوصاً در مورد مشکلاتدستگاه گردش خون نشان داده در حالیکه اختلاف معنى دارى بین میانگین مشکلات جسمى واحد هاى مورد پژوهش در مورد ابتلا بهعفونت شانت یا فیستول قبل و بعد از آموزش مشاهده نشد. بیشترین مشکل اجتماعى قبل از آموزش ترک شغل (2/65%)بود که بعد ازآموزش به (4/55%)رسید و بیشترین مشکل روانى آنها قبل از آموزش افسردکى بود (51%)که بعد از آموزش و مشاوره روانى به(9/36%)رسید . آزمون آمارى مقایسه زوج ها اختلاف معنى دارى میان میانگین میزان اسید اوریک،کراتینین،سدیم،پتاسیم، آلبومین و فشار خون سیستول قبل و بعد از آموزش نشان داد (0001/0p =)در حالیکه میان میانگین میزان اوره قبل از دیالیز، فسفر وکلسیم قبل و بعد از آموزش اختلاف معنى دار آمارى مشاهده نشد. فشار خون سیستولى قبل و بعد از مشاوره تغییرکرده بود (0001/0p =).
نتیجه گیرى: یافته ها نشان داد که اکثر واحد هاى مورد پژوهش دچار مشکلات جسمى، روانى و اجتماعى هستند که با انجامآموزش و مشاوره از طریق کلینیک آموزش و مشاوره همودیالیز میتوان طیف وسیعى از آنها را کاهش داد و کیفیت زندکى آنان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها