مقایسه تأثیر شیر مادر و مکیدن غیر تغذیه ای بردرد تزریق عضلانی نوزادان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی ، کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی،عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: درد احساسی ناخوشایندوتجربه ای ذهنی ناشی ازصدمات احتمالی یاواقعی است. مداخلات دردناک پزشکی به صورت مکرربرای نوزادان انجام می شود که اثر آنها تامدتهای مدیددرخاطر نوزاد باقی می ماند، تحقیقات نشان داده  درمانهای غیرداروئی باعث کاهش دردنوزادان هنگام مداخلات دردناک وعوارض منفی آنها میشوند. هدف از این مطالعه مقایسه اثر شیردهی ومکیدن غیرتغذیه ای بر درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن هپاتیت B درنوزادان بود .

مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که در آن 3 گروه مورد بررسی قرار گرفتند. درگروه اول یا گروه شاهد واکسن هپاتیت B برای نوزادان به صورت روتین بخش یعنی بدون استفاده ازروشی برای تسکین  درد به صورت عضلانی تزریق شد .در گروه دوم استفاده از مکیدن  شیر مادر از طریق پستان ودرگروه سوم مکیدن غیرتغذیه ای با استفاده ازیک انگشت پوشیده شده بادستکش استریل دو دقیقه قبل، حین و بعد از تزریق به عنوان اقدام تسکین دهنده درد استفاده شد. برای بررسی شدت درد پاسخهای فیزیولوژیک با پالس اکسمیتری، پاسخهای رفتاری با فیلمبرداری و مدت گریه با کرنومتر اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده  بااستفاده از تست های آماری آنالیز واریانس، تی تست، کروسکال والیس، من ویتنی U وکای اسکوئرمورد بررسی وتجزیه تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد بین گروههای مورد مطالعه در جریان تزریق از نظر تغییرات چهره حین تزریق (015/0P=)، تغییرات چهره بعداز تزریق (024/0P=)، آرامش بعداز تزریق (013/0= P) و مدت گریه (0  P=) تفاوت آماری معنی داری وجودداشت  
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد شیر مادرازطریق پستان نسبت به مکیدن غیرتغذیه ای به طور مؤثرتری باعث کاهش درد تزریق عضلانی واکسن هپاتیت Bدر نوزادان شد. لذا پیشنهاد می شود از این روش غیرداروئی بی خطر، آسان، در دسترس، ارزان و عملی در هنگام مداخلات دردناک برای کاهش درد نوزادان استفاده شود .

کلیدواژه‌ها