بررسی نظرات بیماران تحت سنگ شکن برون اندامی در مورد اهمیت اصول درمانی حین ESWL درمراجعه کنندگان به مرکز سنگ شکن بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 کارشناس پرستاری، بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد

چکیده

مقدمه و هدف: در حال حاضر تجربیات و انتظارات بیماران در حیطه  اداره بالینی بسیار مهم است. اولویتهای بیماران ممکن است با فراهم کنندگان مراقبت سلامت تفاوت داشته باشد. تاکنون هیچ مطالعه ای درباره انتظارات بیماران ازسنگ شکن برون اندامی برای سنگهای کلیوی انجام نشده است. این مطالعه با هدف کمی کردن  اهمیت اصول درمانی از دیدگاه بیماران تحت سنگ شکن برون اندامی برای سنگهای کلیوی انجام شد و امکان تخصیص صحیح منابع و بهبود خدمات با تمرکز بر بیماران را فراهم می کند.    
 مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و با روش نمونه گیری غیراحتمالی و مبتنی بر هدف از280 بیمار مراجعه کننده به مرکز سنگ شکنی بیمارستان شهدای عشایر خرم‌‌آباد که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند درخواست شدکه پرسشنامه اصول درمانی بیماران تحت سنگ شکن برون اندامی را پر کرده و میزان اهمیت این عوامل را درجه بندی کنند. داده ها با استفاده از نرم افزار sigma stat ، آمار توصیفی و آزمون مجموع رتبه های من ویتنی تحلیل شدند.
 
یافته ها:  مهم ترین عامل درمانی عاری از سنگ شدن با میانگین 35/1 ± 55/9 بود و بیهوشی در زمان درمان با میانگین 59/3 ±01/5 کمترین اهمیت را به خود اختصاص داد. پی گیری به دنبال ترخیص و توضیح رویه و عوارض ممکن در رتبه دهم و یازدهم و کنترل درد در رتبه هشتم درجه بندی شده بودند.
 نتیجه گیری: بر خلاف مطالعات متعددی که در مورد روش های کاهش درد این بیماران صورت گرفته، این عامل از دید بیماران اهمیت کمی دارد و بهتر است مطالعات درباره کارآیی سنگ شکن و عوامل موثر بر عاری از سنگ شدن باشند. بر عکس باید به بیماران نیز آموزش کافی داده شود که عاری از سنگ شدن ممکن است به صورت صد در صد و تنها با سنگ شکنی امکان پذیر نباشد. همچنین سنگ شکن یک روش کاملاً بدون عارضه نیست و در برخی بیماران ممکن است نیاز به پیگیری وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها