بررسی علل سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خرم آباد سال 1386

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: اخیراً بررسی های اپیدمیولوژیک نشان داده که وابستگی و سوء استفاده از مواد مجاز و غیر مجاز در سطح جهان افزایش یافته است به طوری که در حال حاضر بالغ بر 45% درصد جمعیت کل جهان به الکل، و بیش از 5/4% درصد به داروهای غیر مجاز وابستگی دارند. فاکتورهای مختلف اجتماعی اقتصادی، زیستی، خانوادگی، فرهنگی و ... از مهمترین عوامل سوء استفاده از مواد مخدر هستند هدف از این مطالعه تعیین علل سوء‌ مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد دولتی شهرستان خرم آباد بود.
 مواد و روش ها:این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی  بود.  360 نفر از معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد دولتی شهرستان خرم آباد به روش نمونه گیری مستمر درپژوهش شرکت کردند.  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای دو قسمتی بود  که قسمت اول آن مربوط به اطلاعات دموگرافیک و قسمت دوم آن مربوط به جمع آوری دیدگاه معتادین در مورد عوامل موثر بر سوء مصرف مواد مخدر بود. روایی ابزار از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از  طریق آزمون مجدد(92/0r=) تعیین گردید. اطلاعات به روش خود ایفایی گردآوری و با استفاده  ازآمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفتند.
 یافته ها: یافته ها نشان دادند ازمیان عوامل فردی احساس لذت جسمی(64%)، در بین عوامل خانوادگی رابطه ناسالم بین پدر و مادر(1/41%) ، در بین عوامل اقتصادی قوانین موجود در زمینه تجارت مواد مخدر(8/52%) ، از عوامل اجتماعی سکونت در مکان هایی که مواد مخدر به وفور در آن جا یافت می شود(8/57%) و در میان عوامل روانی دسترسی آسان به مواد مخدر(3/53%)،از مهمترین عوامل گرایش به سوء مصرف مواد مخدرگزارش شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر و با توجه به تاثیر شدید عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سوء‌ مصرف مواد مخدر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت مبارزه با این بلای خانمان سوز ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها