بررسی و مقایسه علل وقوع آسیبهای ورزشی دردانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور لرستان

2 استادیار،گروه فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

مقدمه و هدف:در سالهای اخیر رقابتهای ورزشی و مسابقات قهرمانی گسترش فزاینده­ای یافته­اند، ورزشکاران با کمک تکنیکهای علمی ورزشی، از قدرت، استقامت و توان بهتری برخوردار شده اند. خوی مبارزه گری و قهرمان طلبی در صحنة بازیها و میادین مسابقات ورزشی به گونه ای است که گاه منجر به ضایعات و آسیبهای ورزشی اجتناب ناپذیر می شود. بدین جهت آشنایی با علل وقوع این آسیبها  و مشخص نمودن اهمیت عوامل مؤثر در وقوع آسیبها از سوی ورزشکاران دانشجو می­تواند کمک شایانی در پیش­بینی­های لازم جهت اجرای مهارتهای ورزشی و دستورالعمل­های ویژه در خصوص کنترل و جلوگیری از وقوع آسیبها، محسوب گردد. هدف تحقیق حاضر، تعیین و مقایسه علل وقوع آسیبهای ورزشی در بین دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است.
 
مواد و روش ها: نوع مطالعه،علی مقایسه ای گذشته نگر و نمونه گیری این پژوهش از نوع انتخاب همگن در گروههای ورزشکارمورد نظربود. 300نفر از دانشجویان منتخب در 3 رشته ورزشی فوتبال، والیبال و بسکتبال  با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از جمع­آوری اطلاعات لازم، داده­ها با استفاده از روش  های آماری جداول توافقی و تست کروسکال والیس در سطح معنی­داری  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 
یافته ها: در کل عدم درمان کامل آسیب­دیدگی­های قبلی(8/76%)، کفش ورزشی نامناسب (8/75%)و عدم گرم کردن مناسب(3/67/0) مهمترین دلایل وقوع آسیبهای ورزشی بودند. مهمترین دلیل آسیبهای ورزشی  در رشته­ی بسکتبال عدم درمان کامل آسیب یا آسیب­دیدگی­های قبلی (84%). در رشته ی فوتبال زمین ورزشی نامناسب (93%) و در رشته ی والیبال عدم استفاده از کفش ورزشی مناسب(3/83%) شناخته شد. در مقایسه بین ورزشهای گروهی، زمین ورزشی نامناسب در بوجود آمدن آسیبهای ورزشی تفاوت معنی­داری را نشان داد (000/0=p ) و عامل ضعف آمادگی جسمانی اولیه تفاوت معنی­داری را نشان نداد (987/0= p ).
 
نتیجه گیری:با توجه به نتایج حاصله در خصوص علل مهم وقوع آسیبها  باید بپذیریم که فراهم کردن امکانات مثل زمین و کفش مناسب و استفاده ازکادر ورزشی مجرب(بخصوص متخصصین ارتوپدی،  طب ورزش و فیزیوتراپیست ها)جهت درمان به موقع آسیب ها و پیشگیری از آسیب های ورزشی  اجتناب ناپذیر است، ضمن اینکه می توان استنباط کرد که سهم آگاهی و اطلاع ورزشکار و مربی از اصول طب ورزش بویژه در خصوص نوع آسیبها و خطرات مترتب بر آنها،نه کمتر شاید نقش آفرین تر باشد.

کلیدواژه‌ها