بررسی دیدگاه‌های اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد فرم ارزیابی کیفیت تدریس نظری اساتید (فرم الف)

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 استادیار، مدیر مرکز توسعه وآموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 مربی، عضوهیات علمی دتنشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 کارشناس ارزیابی مرکز توسعه وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه و هدف: ارزشیابی استاد توسط دانشجوفرآیندی است که هدف آن سنجش اثر بخشی تدریس وارتقاء کیفیت آموزش است.در صورتیکه بطور صحیحی انجام شود گویای وضعیت عملکرد استاد بوده و ضمن تشخیص نقاط قوت وضعف بعنوان عاملی کمک کننده در جهت بهبود فعالیتهای آموزشی ایشان موثر باشد، اما شواهد پژوهشی نشاندهنده آن است که برخی از سوالات آن از دیدگاه ارزیابی شوندگان وارزیابی کنندگان مناسب نیست. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاههای اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد نقاط قوت وضعف فرم ارزیابی کیفیت تدریس نظری اساتید(فرم الف) انجام شد.
 مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده وجامعه مورد مطالعه را 120 نفراز اساتید و420نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تشکیل می دادند، ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای مشتمل بردوبخش بود، بخش اول شامل اطلاعات فردی شرکت کنندگان وبخش دوم شامل22 گویه فرم ارزیابی کیفیت تدریس نظری مصوب وزارت بهداشت ودرمان بود، که در پنج درجه ازبی نظر تا کاملا مناسب تقسیم بندی گردیده است. یافته‌ها با استفاده ازآمار توصیفی به صورت درصد وفراوانی و جداول توزیع گزارش گردید.
 یافته ها: تعداد 96نفر از اساتید و340 نفر دانشجو درپژوهش شرکت کردند. از نظر5/62٪ اعضا هیات علمی قدرت اداره ورهبری کلاس و از دیدگاه دانشجویان تسلط برموضوع درس(3/70٪)، حضور به موقع در کلاس درس (8/66٪ )وقدرت اداره ورهبری کلاس (6/60٪ )جز جملات خوب ومناسب برای ارزیابی تدریس نظری اساتیدبودند.
 نتیجه گیری: اغلب اساتید ودانشجویان نظر سنجی از دانشجو در ارزشیابی استاد را مناسب می دانستند والویت های ارزشیابی دربیشترموارد درتمامی گروهها یکسان بود. اما اکثر جملات از نظر شرکت کنندگان در پژوهش متوسط تشخیص داده شد  که بهتر است با درنظر گرفتن 6 حیطه دانش پژوهی و همکاری صاحبنظران وذی النفعان جملات این فرم بررسی و تقویت شوند.

کلیدواژه‌ها