بررسی میزان رضایت‎مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از غذاهای سرو شده در رستوران مرکزی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس تغذیه، بیمارستان شهید رحیمی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد

2 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 مربی گروه بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات و ارتقای سلامت خلیج فارس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس

4 مربی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه (NHRC)، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد

5 مربی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه (NHRC)، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد

6 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد

چکیده

مقدمه و هدف: دانشجویان بهعنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه که پیکره اصلی سازمان‌ها و ارگان‌های  مختلف جامعه را در آینده تشکیل می‌دهند، محسوب می­شوند که رضایتمندی آنان از وضعیت تغذیه موجود در دانشگاه می­تواند یکی از عوامل موثر جهت انگیزش، حفظ سلامت و ارتقاء کیفیت آموزش محسوب شود. لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان رضایت دانشجویان از غذاهای رستوران مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان بود.‏
 مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، میزان رضایتمندی 380 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان از نظر ویژگی‌های کمی و کیفی غذاهای سرو شده با استفاده از یک پرسشنامه محققساخته بررسی شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده  با استفاده از از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنیداری آزمونها 5 درصد درنظر گرفته شد.
 یافته­ها: از نظر رضایتمندی دانشجویان از غذاهای رستوران، غذاهای چلو جوجه کباب چوبی و زرشک پلو با مرغ بیشترین رضایت و سیب پلو با گوشت و چلو خورشت کدو حلوایی کمترین رضایت را به خود اختصاص داده بودند. تفاوت معنی­داری بین رضایتمندی دانشجویان دختر از  غذای چلوکباب، چلوجوجه کباب، ماکارونی، چلوخورشت سبزی، چلوکباب نگین، چلوخورشت بادمجان و استانبولی با دانشجویان پسر مشاهده شد (05/0>p ).
 نتیجهگیری: حذف یا اصلاح بعضی از غذاها، ایجاد تنوع غذایی بیشتر، توجه به عادات غذایی دانشجویان، مواردی هستند که باید در تهیه و بهبود این برنامه غذایی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها