دانش پرستاران بخش مراقبت های ویژه در رابطه با زخم فشاری در شهرهای زاهدان و کرمان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

2 دکترای پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

3 دکترای پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب، دانشگاه علوم پزشکی بم

چکیده

مقدمه و هدف:بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه در خطر بیشتری از وقوع زخم های فشاری قرار دارند و پیشگیری صحیح از این مشکل نیازمند این امر است که افراد مراقبت کننده از این بیماران از دانش کافی در این رابطه برخوردار باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح دانش پرستاران بخش مراقبت های ویژه در رابطه با زخم های فشاری در شهرهای زاهدان و کرمان انجام پذیرفت.
 
مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر، دانش 126 پرستار شاغل در پنج بخش مراقبت های ویژه شهرهای زاهدان و کرمان در رابطه با زخم های فشاری با استفاده از پرسشنامه پیپر که دارای 41 سوال می باشد مورد بررسی قرار گرفت. سوالات این پرسشنامه دانش پرستاران را در سه حیطه (چگونگی آغاز زخم فشاری،  مشخصات زخم فشاری و اقدامات پیشگیرانه از وقوع زخم فشاری) مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این پرسشنامه زمانی دانش پرستاران کافی در نظر گرفته می شود که پرستاران به 90 درصد یا بیشتر سوالات پاسخ صحیح داده باشند. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله آزمونهای آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و مجذور کای انجام شد.
 یافته ها: میزان پاسخ صحیح پرستاران به سوالات در مجموع 52/67 درصد بود. بین جنس و سابقه کاری پرستاران با دانش آنها در رابطه با زخم های فشاری ارتباط معنادار آماری بدست نیامد.
 نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دانش پرستاران بخش مراقبت های ویژه در رابطه با زخم های فشاری ناکافی بوده و نیاز است که با اجرای برنامه های آموزشی سطح آن را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها