بررسی رابطه شخصیت ضداجتماعی و استفاده از مکانیسم های دفاعی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش تعیین رابطه ی شخصیت اجتماعی و استفاده از مکانیسم های دفاعی بود.
 
مواد و روش ها: در یک بررسی توصیفی تحلیلی تعداد 50 نفر از افراد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بیمارستان فارابی و زندان شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس  و سرشماری بر اساس مصاحبه بالینی با تکمیل آزمون میلون -3 شناسایی شده و پرسشنامه سبکهای دفاعی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از شاخصها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، نما، انحراف معیار و ضرایب همبستگی استفاده شد.
 
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین مکانیسم های دفاعی ناپخته و اختلال شخصیت ضد اجتماعی رابطه­ی معناداری وجود دارد  (018/0P=). یعنی هرچه مکانیسم های دفاعی ناپخته بیشتر باشد نمره­ی اختلال شخصیت ضد اجتماعی نیز افزایش می یابد؛ ولی بین مکانیسم های دفاعی پخته(909/0P=) و مکانیسم های دفاعی نوروتیک با اختلال شخصیت ضد اجتماعی رابطه ی معناداری وجود نداشت(401/0P= ).
 
نتیجه گیری: افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی  از مکانیسم های دفاعی ناپخته بیشتر از بقیه مکانیسم های دفاعی استفاده می کنند.
 
واژه های کلیدی: شخصیت ضد اجتماعی، مکانیسم های دفاعی پخته، مکانیسم های دفاعی ناپخته، نوروتیک
 

کلیدواژه‌ها