نقش فاصله سنی زوجین در رضایت از زندگی زناشویی و رضایت جنسی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران

چکیده

زمینه و هدف: رضایت از زندگی زناشویی و رضایت جنسی به عوامل متعددی وابسته است که یکی از این عوامل، فاصله سنی مناسب بین زوجین است. در بعضی از جوامع،‌ مثل ایران به علت محدودیت­های فرهنگی-اجتماعی و نیز به دلیل اینکه مفهوم" رضایت از زندگی زناشویی" دربین ایرانیان با زبان و فرهنگ جنسی تعبیر شده و سخن گفتن در این باب در بین عموم پسندیده و قابل قبول نمیباشد، اطلاعات پایه در این زمینه اندک است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایت از زندگی زناشویی و رضایت جنسی زوجین و ارتباط هر کدام با فاصله سنی زوجین انجام شد.
 
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی-تحلیلی است که در سال 1386 در شهر تهران انجام شد. 292 زن و مرد 58-19 ساله متاهل که جهت ملاقات بیماران خود به بیمارستان­های منتخب منطقه غرب شهر تهران مراجعه نمودند به روش نمونه­گیری مستمر انتخاب شدند که در برخی موارد، شرکت کنندگان، زن و شوهر بودند. جهت جمع­آوری داده ها از پرسشنامه­های استاندارد رضایت از زندگی زناشویی (انریچ) و رضایت جنسی (هادسون) استفاده شد. آزمون  فیشر جهت تعیین ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی با فاصله سنی زوجین استفاده شد.
 
یافته­ها: اکثریت شرکت کنندگان از زندگی زناشویی (6/96 درصد) و زندگی جنسی (4/63 درصد) خود رضایت داشتند. آزمون فیشر نیز گویای این بود که رضایت از زندگی زناشویی(04/0=p ) و رضایت جنسی(04/0=p ) به طور معنی داری در زوجینی که فاصله سنی کمتر از 10 سال داشتند بیشتر از زوجینی است که فاصله سنی بیشتر از 10 سال دارند.
 نتیجه­گیری:رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی با فاصله سنی زوجین مرتبط است؛ از این رو پیشنهاد می گردد کلیه افراد در محدوده سنی ازدواج در مراکزی مانند مدارس، دانشگاه­ها و... مورد آموزش قرار گیرند و در این آموزش­ها و نیز مشاوره قبل از ازدواج،  بر اثر فاصله سنی به عنوان عاملی مهم در رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی تاکید شود.

کلیدواژه‌ها