ارتباط فرهنگ مشارکتی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان،خرم آباد

2 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: عملکرد کارکنان بخش پرستاری به عنوان یکی از مهم ترین منابع انسانی بیمارستان ها متأثر از عوامل متعددی از جمله مشارکت شغلی پرستاران است که موجب احساس دلگرمی، تعهد بیشتر و افزایش کیفیت خدمات می شود. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین فرهنگ مشارکتی و تعهد سازمانی پرستاران بود.
 
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی در بیمارستان های شهر خرم آباد انجام شد و شرکت کنندگان شامل 150 پرستار بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با  استفاده از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه 15سؤالی فرهنگ مشارکتی کانها و کوپر و پرسشنامه 24 سؤالی تعهد سازمانی آلن و مایر به روش خودگزارشی جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته ها: میانگین فرهنگ مشارکتی(1/8±7/46) و میانگین تعهد سازمانی (1/9±7/75) در سطح نسبتاً مطلوب می باشد و بین فرهنگ مشارکتی و تعهد سازمانی  پرستاران(28/0 = r , 00/0= sig)رابطه معنی­دار و مستقیم وجود دارد.
 نتیجه گیری:با توجه به وجود ارتباط مثبت بین فرهنگ مشارکتی و تعهد سازمانی، توصیه می­شود مسئولین برنامه هایی را در جهت افزایش مشارکت کارکنان درفرایندهای مهم کاری اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها