بررسی تاثیرآموزش شیوه زندگی بر آگاهی بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 مربی، کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری ومامائی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

2 مربی، کارشناس ارشد پرستاری ، دانشکده پرستاری ومامائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

3 مربی، کارشناس ارشد پرستاری ، دانشکده پرستاری ومامائی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دانشیار گروه آمار، عضوهیات علمی، دانشکده پرستاری ومامائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه آنژین صدری ناپایدار یکی از شایع­ ترین تظاهرات بیماری عروق کرونر است. اکثریت این بیماران بعد از حوادث قلبی ـ عروقی توصیه های شیوه زندگی را به میزان کافی دریافت نمی­کنند و در نتیجه با حوادث جدیدی از این بیماری مواجه می شوند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیرآموزش شیوه زندگی بر آگاهی بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار انجام شد.
 
مواد و روش ها:این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی بود. جامعه پژوهش آن کلیه بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان شهر همدان بودند. که 48 نفر از آنان با روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه  57 سوالی پژوهشگر ساخته بود. جهت اعتبار علمی آن  از روش اعتبار محتوی، جهت اعتماد علمی آن از آزمون مجدد وبرای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آزمون کای اسکوئر و تی زوجی استفاده شد.
 
یافته ها:تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد میانگین آگاهی بعد از آموزش (099/4± 90/95) نسبت به قبل از آموزش (29/6±02/85) افزایش یافت (001/0p <).
 
نتیجه گیری: آموزش شیوه زندگی موجب افزایش آگاهی بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار می گردد. اگرچه دادن آگاهی به تنهایی کافی نیست مطالعات نشان می­دهند افزایش آگاهی می تواند تبعیت از تغییرات شیوه زندگی را هم به همراه داشته باشد. و این تعاملات ابتدایی بین پرستار وبیمار می تواند تاثیرات طولانی در زندگی بیماران بهمراه داشته باشد و انگیزه یادگیری را درآنها افزایش دهد.
 
واژه های کلیدی:سندرم کرونری حاد، آنژین ناپایدار، شیوه زندگی ، عوامل خطر بیماری قلبی ـ عروقی ، آموزش، آگاهی

کلیدواژه‌ها