بررسی علل ترومای نافذ در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان آموزشی شهدای عشایر شهر خرم آباد، سال 89-1388

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مراقبت ویژه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید رحیمی، خرم آباد

4 کارشناسی ارشد پرستاری ویژه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

مقدمه: ترومای نافذ به هر نوع زخم یا آسیب سوراخ کننده ناشی از اجسام تیز و برنده گفته می شود که می تواند در اثر چاقو، شیشه، قمه یا هر نوع جسم نوک تیز ایجاد شود. در ایران تروما رتبه دوم مرگ و میر را در جوانان تشکیل می دهد. هدف از این مطالعه تعیین علل ترومای نافذ در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد بود.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی و مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی در سالهای 1388 و 1389 روی کلیه بیمارانی که با ترومای نافذ به بخش اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد مراجعه کرده بودند؛ انجام گرفت. با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده بیماران چک لیست تکمیل گردید. متغیرهایی مثل سن، جنس، مکانیسم تروما، محل وقوع حادثه، ناحیه آسیب دیده بدن، علت تروما و سال وقوع با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات از پرونده بیماران استخراج شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شد.
 
یافته ها: بیشترین علت تروما درگیری و نزاع(9/85درصد) و کمترین آن حوادث منزل (8/3 درصد) بود. بیشترین وسیله چاقو         ( 3/72 درصد) و کمترین آن اسلحه گرم ( 1/1 درصد) بود، بیشترین محل تروما به قفسه صدری، اندام­ها و سروصورت ( به ترتیب 7/33 درصد، 5/25 درصد، 7/21 درصد) اختصاص داشت. صدمات ناشی از نزاع با طیف سنی 20تا 26 سال ارتباط معنی دار داشت            (p < 0.001).
نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین حوادث در اثر درگیری و نزاع با استفاده از سلاح سرد و در جوانان 20 تا 26 ساله  بود، لازم است در این زمینه اقدامات مقتضی از جمله بالا بردن سطح آگاهی جوانان، ایجاد محیط سالم، فراهم کردن زمینه اشتغال و تحصیل جوانان و نیز اجرای قوانین بازدارنده برای حمل سلاح سرد صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها