بررسی برتری های روش تدریس دانشجو محور نسبت به شیوه سنتی درس عملی انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 مربی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه و هدف: مهم­ترین عملکرد دانشگاه ها، فعالیت آموزشی آن هاست که منجر به یادگیری یا تغییر رفتار یاد­گیرنده می شود. بحث گروهی یکی از روش­های تدریس است که یادگیری آن عمیق تر و موثرتر است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر کارگروهی بر یادگیری دانشجویان ترم پنجم پزشکی در درس عملی انگل شناسی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی از یادگیری در گروه های کوچک برای آموزش فرم های متعدد و متنوع انگل عامل مالاریا در  درس عملی انگل شناسی پزشکی دانشجویان ترم پنجم پزشکی (35 نفر) بعد از تقسیم آن ها به گروه های دو و سه نفره و طی سه مرحله  شامل دو مرحله عملی (تفهیمی و یادگیری دراز مدت) و یک مرحله بازخورد پرسش نامه ای انجام شد. اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل جداول و توزیع فراوانی و شاخص های درصدی ارائه گردید.
 
یافته ها: در مرحله اول 88درصد دانشجویان با ذکر دلیل علمی ارائه پاسخ نمودند، در مرحله دوم که بعد از سه هفته انجام گرفت  90درصد لام ها را درست تشخیص دادند. ضمن اینکه 40درصدآن ها از مدیریت آزمایشگاه ناراضی بودند ولی به ترتیب 94 و              5/ 91 درصد به بهتر بودن روش و عدالت در امتیاز دهی اعتقاد داشتند.
نتیجه گیری: نتایج مراحل اول و دوم نشان از تفهیم و یادگیری دراز مدت به روش کار گروهی در گروه های کوچک داشتند و انعکاس از طریق سوالات پرسش نامه ای از یک طرف و جنب و جوش های مشتاقانه و خستگی ناپذیر دانشجویان نشان از مستعد بودن آن ها در جهت تغییرات مثبت است و اگر این روش مشکل زمانی و مقاومت مدرسین در جهت تغییرات حل شود همچنان که مزایای آن در سایر مطالعات کارگروهی هم به اثبات رسیده به عنوان روش برتر قابل ارائه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها