بررسی تأثیر آموزش بر میزان اطلاعات دارویی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان افضلی پور کرمان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده پرستاری بروجن

2 استادیار، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری مامایی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 . کارشناس ارشد، دانشکده پرستاری مامایی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین فعالیت های پرستاران دارو دادن است که نیاز به آمادگی و داشتن زیر بنای علمی قوی، مهارت در تصمیم گیری و توجه دقیق به قوانین دارد. مهم ترین اصل در آموزش مفاهیم یا ایجاد مهارت در فراگیران حرفه پرستاری، استفاده از روش های مناسب آموزش مبتنی بر هدف می باشد که بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بر میزان اطلاعات دارویی پرستاران شاغل صورت پذیرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه پژوهشی از نوع نیمه تجربی بود و 29 نفر از پرسنل پرستاری شاغل در بخش اورژانس بیمارستان افضلی پور کرمان در آن شرکت کردند. مداخله شامل یک برنامه آموزش کارگاهی در مورد اطلاعات دارویی بود. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای بوده که شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات دارویی بود که پس از انجام روایی محتوایی(85/0)، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ محاسبه گردید(68/0=α) و طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به روش خود ایفایی تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی انجام شد.  
 
یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگین نمره اطلاعات دارویی قبل و بعد از آموزش وجود داشتp <0.001)  (.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر نیاز به یادآوری و بازآموزی اطلاعات پرسنل پرستاری پیرامون دارو دادن می­باشد و با توجه به نتایج بدست آمده، تأثیر آموزش بر بالا بردن میزان اطلاعات دارویی پرسنل پرستاری مورد تأیید قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها