بررسی مقایسه ای کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده

مقدمه و هدف: بسیاری از مطالعات، آسیب های شناختی و ادراکی در بیماران اختلال شخصیت مرزی(BPD) را گزارش کرده اند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارکردهای شناختی در بیماران BPD در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
 مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی تعداد 56 نفر (28 نفر گروه BPD، 28 نفر گروه کنترل) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به طوری که از میان افرادی که در بیمارستان لقمان تهران تحت درمان سرپایی بودند، بر اساس ملاک های ورود به مطالعه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل: آزمون های کامپیوتری چند محوری میلون3 MCMI-III))و عملکرد مداوم (CPT)، دسته بندی کارتهای ویسکانسین (WSCT) و استروپ بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) انجام شد.
 یافته ها: نتایج حاکی از معناداری تفاوت بین عملکردهای شناختی (توجه انتخابی، توجه متمرکز و انعطاف پذیری شناختی) گروه BPD و گروه افراد سالم بود (0.001>p ). اگر چه تفاوت بین دو گروه معنا دار بود ولی این تفاوت در انعطاف پذیری شناختی اندک بود (0.001>p ).
نتیجه گیری: کارکردهای شناختی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با گروه افراد سالم مختل است. این نتیجه را می توان بر اساس مطالعاتی که حاکی از نارسایی لوب فرونتال در اختلال شخصیت است، تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها