عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان عشایر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 استادیار،گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده

مقدمه: خطاهای دارویی از جمله عوامل تهدید کننده امنیت بیمار و افزایش مرگ و میر و هزینه های بیمارستانی محسوب می شوند. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم آباد   انجام شده است.
 
مواد و روش ها:در این مطالعه توصیقی مقطعی، تعداد 65 پرستار شاغل در بخش های مختلف بیمارستان با روش نمونه گیری غیر احتمالی آسان  وارد مطالعه شدند و سپس با استفاده از یک پرسشنامه خودساخته نظرات آنها در خصوص عوامل موثر بر ایجاد خطاهای دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از نظرات کارشناسان و جهت سنجش پایایی از روش دونیم کردن پرسشنامه استفاده شد.  حیطه­های مورد بررسی پرسشنامه شامل خطاهای مدیریتی، شرایط کاری پرستاران، خطاهای فردی پرستاران و پزشکان، عوامل مرتبط با بیمار و همراهان وی، خطاهای مربوط به ویژگی­های دارو و شرایط محیطی بخش بود. اهمیت هر عامل با گزینه­های اصلا، کم، متوسط و زیاد سنجش و بر اساس میزان اهمیت از 1تا4 امتیاز بندی شد. پس از جمع آوری اطلاعات به روش خودگزارشی، داده ها با استفاده از میانگین و درصدهای فراوانی توصیف شدند.
 نتیجه گیری: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 2/35 سال بود. 2/48 درصد سابقه انجام خطای دارویی را  در طول دوره حرفه ای خود ذکر نموده بودند. میانگین دفعات سالانه خطا 8/1±4/3 بود. بیشترین علت خطا از نقطه نظر پرستاران خطاهای مدیریتی بود. اغلب شرکت کنندگان عواملی مثل کمبود تعداد پرستار نسبت به تعداد بیماران(8/73درصد)، خستگی ناشی از کار زیاد( 8/72 درصد)، وجود همراهان بیمار در بخش(8/70 درصد)، بی انگیزه بودن به علت تبعیض های شغلی(5/61 درصد)، مشکلات اقتصادی (8/58 درصد)، ناخوانا بودن خط پزشکان(8/50 درصد) و نوع شیفت کاری ( 2/49 درصد) را از مهمترین عوامل بروز خطاهای دارویی ذکر نموده بودند.
 نتیجه گیری: اصلاح فرایندهای مدیریتی و اعمال  مدیریت اثربخش در بیمارستان­ها، برنامه ریزی صحیح جهت تامین نیروی انسانی کافی، ارتقاء دانش و سطح مهارتهای بالینی پرستاران و همچنین افزایش انگیزه و تعدیل شرایط کاری آن­ها  می تواند در پیشگیری از خطاهای دارویی نقش بسزایی ایفاء نماید.

کلیدواژه‌ها