رابطه رضایت و طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، تهران

2 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 کارشناس روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

4 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت بالای رضایت زناشویی در این مطالعه رابطه بین رضایت جنسی، طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل زن در دانشکده های روان شناسی شهرتهران ارزیابی شده است.
 
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع همبستگی و غیرتجربیبوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان زن متاهل در دانشکده های روان شناسی شهرتهران بودند. از طریق نمونه گیری خوشه­ای، تعداد 100 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه، انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه رضایت جنسی، رضایت زناشویی و مقیاس طرحواره جنسی زنان انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
 یافته ها: یافته ها نشان داد که بین طرحواره های جنسی، رضایت جنسی و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد(05/0>p ). متغیر های طرحواره های جنسی و رضایت جنسی در مجموع 23درصد واریانس متغیر رضایت زناشویی را تبین می کنند و به عبارت دیگر 23 درصد از رضایت زناشویی ناشی از این متغیرها است و همچنین متغیرهای رضایت جنسی و طرحواره پر شور و رمانتیک با مقدار 438/0 و 332/0 دارای بیشترین تاثیر هستند. به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش رضایت جنسی به میزان 438/0 واحد و به ازای یک واحد افزایش طرحواره پرشور به میزان 332/0 واحد  بر میزان رضایت زناشویی افزوده می شود.
 نتیجه گیری: رضایت جنسی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری با یکدیگر دارند وقدرت پیش بینی افزایش یا کاهش یکدیگر را دارند. پیشنهاد می گردد تا دانشگاه های تحت بررسی در دوره های تحصیلی دانشگاه، کارگاه های آموزشی لازم جهت ایجاد رضایت زناشویی و جنسی برگزار نماید. تعداد کلنیک های مشاوره نیز بهتر است در دانشگاه های شهر تهران افزایش یابد و سطح دانش افراد جامعه مخصوصا زنان در رابطه با مسایل جنسی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها