سلامت روان زنان باردار و پیامدهای زایمان در مادران مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

مربی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان

چکیده

مقدمه و هدف: اگر چه حاملگی یک پدیده فیزیولوژیک و طبیعی است، اما زنان در طول بارداری در معرض تغییرات جسمی و روانی قرار می‌گیرند که می‌تواند سلامت آن‌ها و جنین را تحت تأثیر قرار دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت روان مادران باردار وپیامدهای زایمان انجام شد.
 مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقایسه‌ای بر روی 104 زن باردار و نوزادان آن‌ها صورت گرفت. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده از بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که بخش اول آن اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل سؤالات مربوط به آزمون سلامت عمومی یا GHQ-28بود که وضعیت سلامت فرد را به لحاظ اضطراب، افسردگی، عملکرد اجتماعی، جسمانی ارزیابی می کرد. یافته‌ها با آزمون‌های آمار توصیفی و کای اسکوئروتی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 یافته ها: شاخص‌های رشد نوزادان در مادران ناسالم به طور معناداری (p <0.05) پائین‌تر از نوزادان مادران سالم بود. طول مدت مرحله اول زایمان نیز به طور معناداری در مادران ناسالم کمتر از مادران سالم بود (p <0.05). مادران ناسالم نیز به طور معناداری کمتر از مادران سالم به موقع و به صورت طبیعی زایمان کردند (p <0.05). لیکن در آپکار نوزادان تفاوت معناداری در دوگروه مشاهده نشد (p>0.05).
 
نتیجه گیری: از آن جایی که وضعیت روانی ناسالم مادر در دوره بارداری بر پیامدهای زایمان (مادر- نوزاد) تأثیرات منفی مانند زایمان زودرس، کاهش شاخص‌‌های رشد نوزاد، زایمان سزارین و ... را می‌گذارد لذا لزوم اهمیت تأکید بر مراقبت‌های روانی دوران بارداری در کنار مراقبت‌های جسمی مشخص می‌شود. لذا نیاز است با شناسایی افراد مستعد و انجام مراقبت‌های لازم جهت تأمین بهداشت روانی به عنوان یک اقدام مثبت اجتماعی، اقتصادی، پزشکی و بهداشتی از بسیاری از مشکلات جلوگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها