بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی و صفات شخصیتی در زنان متأهل شهر رشت

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، تنکابن، ایران

3 دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع در زنان سنین باروری با مجموعه­ای از علائم فیزیکی و روانی است که می‌تواند سبب اختلال در حوزه­های مختلف خانوادگی، شغلی و تحصیلی شود. با توجه به شیوع بالا و اهمیت بررسی عوامل مرتبط با این سندرم، پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه سندرم پیش از قاعدگی و صفات شخصیتی در زنان متأهل شهر رشت انجام شد.
 
مواد و روش­ها: در این پژوهش مقطعی ـ مقایسه­ای 146 زن متأهل 18 تا 45 ساله مراجعه­کننده به مراکز بهداشت منتخب شهر رشت به روش نمونه­گیری در دسترس مشارکت نمودند. مشارکت­کنندگان در سه سیکل متوالی ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﯽ -‌ﺧﻠﻘﯽ ﺳﻨﺪرم ﻗﺒﻞ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ که پایایی آن بین 86/0 تا 92/0  گزارش شده است را تکمیل نمودند با استفاده از DSM-5، 100 نفر از افراد نمونه واجد و 46 نفر فاقد معیارهای سندرم پیش از قاعدگی بودند . مشارکت­کنندگان به سوالات فرم S (گزارش شخصی) آزمون NEOPI-R  با آلفای کرونباخ 76/0پاسخ دادند. داده­ها پس از گردآوری با آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
 
یافته­ها: زنان دارای علایم سندرم پیش از قاعدگیدر شاخصهای روان نژندی (001/0 = p ) و توافق (003/0 = p ) بطور معنا­داری نمره بالاتری از زنان بدون علایم سندرم پیش از قاعدگی بدست آوردند.
 نتیجه­گیری: با توجه به متفاوت بودن صفات شخصیتی در زنان واجد و فاقد علایم سندرم پیش از قاعدگی ، شیوع بالا و اهمیت این سندرم از جهات گوناگون، به نظر می­رسد اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻼﯾﻢ جسمی و روانشناختی، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره­ای ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

کلیدواژه‌ها