بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال 1394

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول، دزفول، ایران

3 عضو هیئت علمی، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

4 دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اینترنت یک فناوری مدرن است که در سال­های اخیر به بخش مهمی از زندگی ایرانیان به ویژه دانشجویان تبدیل شده است. استفاده بیش از حد اینترنت اعتیاد­آوراست. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال 1394 انجام گرفت.
 مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی که با روش نمونه­گیری تصادفی روی 200 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول انجام شد؛ ابزار گردآوری داده­ها،پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ بود که به روش خودایفایی تکمیل شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه­و­تحلیل شد.
 
یافته­ها:نتایج نشان داد، 5/31 درصد از دانشجویان سالم و 5/68 درصد از دانشجویان اعتیاد اینترنتی داشتند. بین اعتیاد به اینترنت با سن و سال تحصیلی دانشجویانارتباط آماری معنا­داری یافت نشد (05/0 P>).
 نتیجه­گیری: با توجه به درصد بالای ابتلا به اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان، طراحی و اجرای برنامه­های آموزشی مناسب با هدف ارتقای هر چه بیش­تر دانش و القای رفتار­های سالم در بین دانشجویان به ویژه دانشجویان پرستاری ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها