بررسی وضعیت سلامت‌روان، گذشت و صمیمیت در زنان شرکت‌کننده درکلاس‌های آموزشی تفسیر‌قرآن در رابطه با همسرانشان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی دلفان، دلفان، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، خرم‌آباد، ایران

5 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: شواهد پژوهشی در دسترس نشان می­دهد که آموزه­های دینی نقش مهمی در روابط میان فردی بین همسران از جمله گذشت، صمیمیت و سلامت­روان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت روان، گذشت و صمیمیت در زنانشرکت­کننده در کلاس­های آموزشی تفسیر قرآن در رابطه با همسرانشان بود.
مواد و روش­ها: روش مطالعه حاضر توصیفی مقطعی می­باشد که این پژوهش در سال 1394 انجام شد. روش نمونه­گیری این پژوهش نمونه­گیری در دسترس بود. نمونه پژوهش شامل 300 زن بود که بیش از یک سال بطور مداوم در کلاسهای آموزشی تفسیر قرآن شرکت می‌کردند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ، پرسشنامه سنجش گذشت در خانواده پولارد، اندرسون، اندرسون و جنینگز و پرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون جمع­آوری گردید. داده­ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل گردید.
یافته­ها:با توجه به یافته­های پژوهش، رابطه بین گذشت و سلامت روان (001/0>p ) با ضریب همبستگی 38/0 و صمیمیت و سلامت روان (001/0>p ) با ضریب همبستگی 45/0 معنادار بود.
نتیجه­گیری: یافته­ها نشان می­دهد که گذشت با سلامت روان رابطه معنی­داری دارد، بدین معنی که افزایش گذشت با افزایش سلامت روانی همراه بود. همچنین بین صمیمیت با سلامت­روان رابطه معنی­داری وجود دارد. یعنی هرچه میزان صمیمیت در زوجین بالاتر باشد، سلامت­روان در آن­ها بیشتر است. نهایتاً اینکه بین گذشت با صمیمیت رابطه معنی­داری وجود دارد. و زوجینی که گذشت بیشتری را نشان می­دهند صمیمیت بیشتری را نشان می­دهند. بر این اساس پیشنهاد می­شود که جهت افزایش کیفیت زندگی زوجین، آموزش گذشت و صمیمت و سایر آموزش­های مرتبط مورد توجه مشاوران و رواشناسان حوزه خانواده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها