بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

چکیده

مقدمه: هوش معنوی دربرگیرنده مجموعه­ای از توانایی­ها و ظرفیت­ها می­باشد که از منابع معنوی در جهت افزایش بهزیستی و انطباق‌پذیری فرد استفاده می­کند و ممکن است بکارگیری آن در زندگی افراد منجر به شادکامی و بهزیستی  شود. نظر به اهمیت شایان هوش معنوی و شادکامی در کلیه ابعاد زندگی، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان انجام گرفت.
 مواد و روش­ها: مطالعه حاضر، مطالعه­ ای توصیفی همبستگی است. مطالعه روی220 نفر از دانشجویان پسر و دختر رشته­های کارشناسی پرستاری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی، کارشناسی هوشبری، کارشناسی اتاق عمل، کاردانی فوریت­های پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه بندی شده  وارد مطالعه شدند، انجام شد. جمع­آوری داده­ها با تکمیل پرسشنامه‌های هوش معنوی و شادکامی آکسفورد به روش خودایفایی انجام شد. برای تجزیه­و­تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس یک­طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
 یافته­ها: میانگین کل نمره هوش معنوی دانشجویان42/17±121 بود. میانگین کلی نمره شادکامی 89/12±87/37 بود. نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک­طرفه حاکی از اختلاف آماری معنی­داری بین میانگین نمره شادکامی دانشجویان رشته­های مختلف بود (006/0=p ). در خصوص ارتباط شادکامی با هوش معنوی، نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون بیانگر ارتباط معنی­دار بین این دو متغیر می‌باشد (35/0=r، 0001/0 p < ).
نتیجه­گیری: هوش معنوی به عنوان زیر بنای باورهای فرد، در ارتقاء و تامین سلامت روانی که شادی یکی از نشانه­های آن است نقش اساسی را ایفا می­نماید. لذا توجه به هوش معنوی و تبیین آن می­تواند دانشجویان را بر درک ارزش و معنای زندگی وحل مسائل یاری رساند.

کلیدواژه‌ها