تأثیر آموزش والدین بر کنترل میزان فنیل آلانین سرم کودکان مبتلا به فنیل کتونوری

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران

2 مربی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز ، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: فنیل کتونوری (PKU) به علت اختلال مادرزادی متابولیسم فنیل آلانین ایجاد شده، منجر به عقب ماندگی ذهنی پیشرونده می‌گردد. شروع به موقع رژیم غذایی می­تواند از عوارض بیماری جلوگیری کند. هدف این مطالعه تعیین  تأثیر آموزش بر میزان آگاهی والدین در مورد بیماری و سطح فنیل آلانین سرم کودکان مبتلا به  PKU بود.
 
مواد و روش­ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی30 کودک مبتلا به PKU با محدوده سنی 18-1 سال وارد مطالعه شدند. بیماران و والدین آنها به طور تصادفی ساده به دوگروه، مداخله آموزش حضوری (چهره به چهره و سخنرانی) و شاهد تقسیم شدند. میزان دانش والدین و فنیل آلانین سرم کودکان قبل وبعداز مداخله در فاصله زمانی سه ماه درهمه خانواده­ها به ترتیب با تکمیل پرسشنامه (‌دموگرافیک و دانش بیماری) و نمونه خون وریدی ارزیابی وثبت شد جهت آنالیز آماری از آزمون تی مستقل آزمون تی زوجی استفاده شده است.
 
یافته­ها:دانش خانواده­ها و میزان فنیل آلانین سرم کودکان در گروه مداخله و شاهد قبل از مداخله آموزشی از نظر آماری معنادار نشد (05/0p>). اما بعداز 3 ماه در گروه مداخله دانش خانواده به طور معنی­داری افزایش یافت (001/0>p )، و و درگروه شاهد میزان فنیل‌آلانین سرم کمتر شد (04/0p=). در مقایسه گروه مداخله با شاهد تفاوت دانش خانواده­ها بعد از مداخله از نظر آماری معنادار شد (05/0p <). اما تفاوت میزان فنیل آلانین سرم ازنظر آماری بین دو گروه معنادار نشده است (05/0p>).
 
نتیجه­گیری: با توجه به مطالعه حاضر آموزش والدین باعث افزایش دانش آن­ها شده است اما میزان فنیل آلانین به خوبی کنترل نشده است و این می­تواند بیان­کننده این باشد که عوامل متعددی بر میزان فنیل آلانین اثردارند.
 
واژه­های کلیدی: آموزش والدین، رژیم غذایی، فنیل آلانین، فنیل کتونوری

کلیدواژه‌ها