تأثیر کاربرد مدل مراقبتی سینرژی برکیفیت زندگی بیماران همودیالیز بستری در بیمارستان نمازی شیراز

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 دکتری پرستاری، استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیتزندگیحاصلاحساسخوب بودن است. بیماری­هایمزمنکلیویازجملهبیماری­هاییهستند کهتمام جنبه­های سلامتی را تحت تأثیر قرار می­دهد. سینرژی، مدلیاست که توانایی­های پرستاران را با ویژگی­های بیماران در هم می­آمیزد تا بالاترین نتایج را بدست دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کاربرد مدل سینرژی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی انجام شد.
 
مواد و روش­ها: روش پژوهش کمی،-نیمه­تجربیو تک­گروهی بود که در بخش همودیالیز بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. تعداد 30 نفر بیمار و 15 نفر پرستار به روش نمونه­گیری آسان وارد مطالعه شدند. مداخله شامل آموزش مدل سینرژی به پرستارانبود. داده­ها قبل و دو ماه بعد از مداخله، با استفاده از  فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی 36 SF- و چک لیست سینرژی جمع‌آوری شد. جهت تجزیه­و­تحلیل آماری داده­ها از آزمون­های تی زوجی، رگرسیون و همبستگی استفاده شد.
 یافته­ها:آموزش مدل سینرژی به پرستاران باعث بهبود نمرات هشت بعد کیفیت زندگی شامل عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد‌‌بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی و دو بعد کلی سلامت جسمانی و سلامت­روان در بیماران دیالیزی شد (000/0p=).
 نتیجه­گیری: آموزش مدل سینرژی به پرستاران، تأثیر چشمگیری بر افزایش کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی داشته دارد و دوره‌های آموزشی این مدل پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها