بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در سال 1396

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه:شادیموجبنگرشمثبتبهزندگی،خودپنداریمثبت،برخورداریازسلامتروانوتعادلعاطفی،عملکردبهترشغلی-تحصیلیوتصمیم­گیریبهترمی­گردد. هدف از این مطالعه تعیین میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان پرستاری و ماماییبود.
 
مواد و روش­ها: اینمطالعهتوصیفی-  مقطعیدرسال1396باروشنمونه­گیریدر دسترس برروی200نفرازدانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد جهرمانجامگردیداز ابزار استاندارد شادی آرژیل و همکاران جهت جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. اطلاعاتبااستفادهازآزمون­هایآماریآنالیز­واریانس وتی­تست موردتجزیه­و­تحلیلقرارگرفت.
 
یافته­ها:81% شرکت­کنندگان دختر بودند. میانگین نمره شادی دانشجویان برابر1/9±1/40 بود. میزان شادی 5/71درصد دانشجویان در حد متوسط و 6/6 درصد در سطح خیلی خوب بود. ارتباطبینترم ونمرهشادیمعنی­داربود) 05/0> p).
 
نتیجه­گیری: باتوجهبهاینکهمیزانشادیاکثردانشجویاندرحدمتوسط بود،اتخاذراه­کارهاییجهتاستمرار وضعیتموجودوهمچنینبهینهنمودنمحیط­هایشادعلمیدرفضایدانشگاه­هاضروریبهنظرمی­رسد.
 
واژه­های کلیدی: شادی،دانشجو، پرستار، ماما
 

کلیدواژه‌ها