بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش تلفیقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در سال 1395

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

مربی گروه پرستاری، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از راهبردهای تفکر خلاق، انتقادی و روش تحقیق در آموزش پرستاری جهت نیل به اهداف آموزشی به عنوان اولویت اول مطرح شده است در این زمینه ارائه برنامه­های آموزشی به صورت تلفیقی از چند روش تدریس، توجه به روش­ها و فنون جدید آموزش با تأکید بر تفکر خلاق و حل مشکل و آموزش دانشجو محور در جهت تقویت خودآموزی و یادگیری مستمر مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی دانشجویان پرستاری از آموزش تلفیقی انجام گردید.
 
مواد و روش­ها: این مطالعه شبه تجربی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در درس بررسی وضعیت سلامت به روش سرشماری بر روی 104 نفر از دانشجویان ترم سوم پرستاری در نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 انجام گرفت. در این مطالعه برای آموزش معاینه فیزیکی در واحد تئوری به طور همزمان از روش تدریس سخنرانی، پرسش و پاسخ و نمایش فیلم و از آموزش همتایان جهت تمرین در بالین بیمار استفاده شد. روش جمع­آوری اطلاعات به صورت خود گزارش­دهی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته رضایت­مندی دانشجویان از آموزش بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید (9/0a=) . بـرای تجزیـه­و­تحلیل داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی شامل میـانگین و انحـراف­معیـار استفاده شد.
 
یافته­ها:اکثر دانشجویان(88 درصد) از اجرای آموزش تلفیقی راضی بودند و با مواردی نظیر اینکه استفاده از فیلم آموزشی باعث ملموس‌تر‌شدن مطالب نظری و نحوه انجام مهارت­ها شده و آموزش همتایان انگیزه آنان را برای یادگیری نحوه انجام معاینات افزایش داده است، موافق و کاملاً موافق (80 درصد) بودند.
 
نتیجه­گیری: الگوی آموزش تلفیق روی ارتقای سطح درک و رضایتمندی دانشجویان مؤثر بود. بررسی رضایت دانشجویان از کار گروهی در یادگیری معاینه فیزیکی نشان داد که این روش آموزشی باعث یادگیری بهتر می­شود. مدرسینوبرنامه­ریزانآموزش پزشکیمی­توانند بابکارگیریاینروش،دانشجویانرادر فراگیریفعال­ترنمودهوتمایلورغبتآنهارادرتکاملدانشو علاقه­مندیحرفه­ایبیفزایند.بدیهیاستکهمطالعاتبیشتردر زمینهبکارگیریاینروشدرسایرمهار­تهامی­تواند خصوصیات،مزایاومشکلاتروشتلفیقیآموزشرامعرفیو میزاناثربخشیآنرامشخصنماید.

کلیدواژه‌ها