بررسی ارتباط سبک‌های دلبستگی، نوجویی و باورهای معنوی با رفتارهای پر خطر نوجوانان با توجه به نقش میانجی‌گری هوش‌هیجانی

نوع مقاله : مقاله اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی دورود، لرستان، ایران

چکیده

مقدمه:تغییرات سریع تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی در جهان معاصر می­تواند منجر به مشکلات مختلف جسمی، روانی و اجتماعی و همچنین رفتارهای پرخطر و آسیب­های اجتماعی ناشی از آن در نوجوانان شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه­ی یک مدل علمی بر اساس رابطه­ی متغیرهای سبک­های دلبستگی، هیجان­خواهی و باورهای معنوی با رفتارهای پرخطر و میانجی­گری هوش­هیجانی انجام گرفت.
 
مواد و روش­ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری را کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان نورآباد (دلفان) در سال 98-1397 تشکیل می­دادند. نمونه شامل 350 نفر از دانش­آموزان بود که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. پرسشنامه­های سبک­های دلبستگی، هیجان­خواهی، هوش معنوی، هوش هیجانی و نسخۀ ایرانی رفتارهای پرخطر جهت جمع­آوری اطلاعات به صورت خودگزارشی توسط شرکت­کنندگان تکمیل شدند. تجزیه­تحلیل داده­های جمع­آوری شده  با آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل مسیر معادلات ساختاری انجام گرفت.
 
یافته­ها:مقادیر شاخص نیکویی برازش (99/0)، شاخص نیکویی برازش اصلاح‌ شده (98/0)، شاخص برازش تطبیقی (1)، ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب ‌(01/0) در حد قابل­قبولی قرار داشتند. نتایج مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد که سبک دلبستگی، هیجان­خواهی و هوش­معنوی با میانجی­گری هوش­هیجانی نقش مؤثری در تبیین رفتارهای پرخطر داشتند. مدل ارائه شده در مجموع 46 درصد از تغییرات هوش­هیجانی و 54 درصد از تغییرات رفتارهای پرخطر را تبیین کردند (001/0P).
 نتیجه­ گیری:با توجه به نقش عوامل شخصیتی، روانشناختی و معنوی در گرایش افراد به رفتارهای پرخطر، می­توان از نتایج این پژوهش در راستای پیش­بینی و پیشگیری از این نوع رفتارها و مداخلات لازم بهره برد.

کلیدواژه‌ها