اعضای هیات تحریریه

سردبیر

طاهره طولابی

پرستاری گروه مراقبت ویژه و اورژانس، دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Tahereh_Toulabi
t.tolabilums.ac.ir
https://orcid.org/00

دبیر اجرایی

فاطمه ولیزاده

پرستاری گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد ایران

isid.research.ac.ir/Fatemeh_Valizadeh
f.valizadehlums.ac.ir
0000-0001-8011-2560

اعضای هیات تحریریه

فاطمه محمدی پور

پرستاری گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Fatemeh_Mohamadipour
mohammadipour.fatemehlums.ac.ir
https://orcid.org/00

مهناز مردانی

علوم تغذیه گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Mahnaz_Mardani
mardani.mlums.ac.ir
https://orcid.org/00

خاطره عنبری

پزشکی اجتماعی گروه پزشکی اجتماعی، آمار و روانشناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Khatereh_Anbari
dr.anbarigmail.com
0000-0002-6468-3053

سیده فاطمه قاسمی

پرستاری گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/SyedehFatemeh_Ghasemi
ghasemi.flums.ac.ir
0000-0002-5914-4573

مژگان خادمی

پرستاری گروه پرستاری مراقبت ویژه و اورژانس، دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Mojgan_Khademi
khademi.mlums.ac.ir
0000-0001-7051-1605

علی فرهادی

روانشناسی گروه پزشکی اجتماعی، آمار و روانشناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Ali_Farhadi2
farhadi.alums.ac.ir
0000-0002-0996-0644

محمد غلامی

پرستاری گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Mohammad_Gholami
gholami.mlums.ac.ir
0000-0001-5553-2651

پروین آستی

بهداشت باروری گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Parvin_Asti
asti.plums.ac.ir
0000-0003-0883-0335

فریده ملکشاهی

آموزش و ارتقا سلامت روه پزشکی اجتماعی، آمار و روانشناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Farideh_Malekshahi
malekshahifyahoo.com
0000-0002-0605-0127

فرحناز چنگائی

بهداشت باروری گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Farahnaz_Changaee
changaei.flums.ac.ir
https://orcid.org/00

شهین رئوفی

پرستاری گروه داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Shahin_Raufi
raofi.shlums.ac.ir
0000-0002-0551-687X

مژگان مسعودی

بهداشت باروری گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Mojgan_Masoudi
masoodi.mlums.ac.ir
0000-0002-0905-1985

فاطمه یاری

بهداشت باروری گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Fatemeh_Yari2
yari.flums.ac.ir
0000-0002-4285-3429

شیرین حسنوند

پرستاری گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

isid.research.ac.ir/Shirin_Hasanvand
s.hassanvandlums.ac.ir
0000-0002-0243-9696

h-index: 6